Du har inga varor i din kundvagn

Friggebodar och attefallshus

Läs om reglerna här

En friggebod eller attefallshus är enligt lag bygglovsbefriad om den byggs som ett komplement till ett en- och tvåbostadshus. Men även om du inte behöver söka bygglov för att få bygga en komplementbostad, finns det ändå andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda. Här nedan följer några punkter att ta hänsyn till. 

Regler sedan 2014

Sedan 2 juli 2014 är det möjligt att sätta upp ett attefallshus om max 25 kvm. En- och tvåbostadshus ska även kunna byggas till med högst 15 kvm och förses med högst två takkupor utan bygglov. Det ska också bli tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad. Det gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen. Man måste dock fortfarande göra en bygganmälan till kommunen, utom för takkupor där installationen inte medför några ingrepp i takets bärande konstrukltion. Om installationen medför ingrepp i takets bärande konstruktion, behöver bygganmälan göras. Höjden från mark till taknock är också ändrad från 3,0 till 4,0 meter. Tänk på att den sammanlagda byggnadsarean av alla de bodar som uppförts på tomten inte får vara större än 40 kvm. Vid beräkningen ska också bodar som tidigare har byggts bygglovfritt med stöd av friggebodsregeln räknas in.  

Byggprocessen för vissa bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan
För de bygglovsbefriade åtgärderna attefallshus, tillbyggnad 15 kvm samt inreda ytterligare en bostad krävs att en anmälan görs till byggnadsnämnden och att startbesked lämnas innan åtgärden får påbörjas. Detta gäller även för nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser. Byggnadsnämndens handläggning av anmälan för dessa åtgärder är mer omfattande än för vanliga anmälningspliktiga åtgärder. 

Tillstånd från grannarna
Om du vill bygga din friggebod eller attefallshus närmare än 4,5 meter från tomtgränsen till din granne krävs medgivande från berörda grannar. Det är lämpligt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Om grannen inte ger sitt medgivande måste du vända dig till din kommun och göra en ansökan om bygglov. 

Komplementbostaden ska passa in i omgivningen
Även om friggeboden eller attefallshuset är bygglovsbefriad måste andra krav i plan- och bygglagen vara uppfyllda. Det innebär bland annat att boden ska anpassas till omgivningen. Att bygga ett stort antal mycket små bodar, även om den totala byggnadsarean inte överstiger 15 kvm, eller att välja en avvikande färg kan strida mot dessa regler. 

Krav på säkerhet och brandskydd

Byggnadsverkslagens regler om bärförmåga och säkerhet vid användning gäller också för komplementbostäder. I Boverkets byggregler finns regler som syftar till att förhindra brandspridning mellan byggnader. De gäller om bostaden är större än 10 kvm och placeras närmare huset än 4,0 meter. 

Hur räknar man ut storleken?

Det är bostadens utvändiga area som räknas. Om taksprångets horisontella djup är mindre än 50 cm räknas det inte in i arean. Taksprånget är den del av yttertaket som springer ut ovan ytterväggen. Är det mer än 50 cm räknas hela taksprånget in. Detta framgår av svensk standard SS 21054:2009, som handlar om hur man beräknar arean för byggnader. 

Installationer

Om du vill installera eldstad, rökkanaler, ventilation, vatten eller avlopp i boden eller bostaden krävs förmodligen en bygganmälan. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om det.

Källa: Boverket.se, 2011-06-08.