Du har inga varor i din kundvagn

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR NÄRINGSIDKARE

Försäljningsvillkor 2016-01-01

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL TILL NÄRINGSIDKARE

För leveransen gäller Allmänna Bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet ABM 07, bilaga, med följande tillägg och ändringar. Skulle föreskrift i orderbekräftelsen strida mot nedanstående allmänna sälj- och leveransvillkor eller mot ABM 07 gäller bestämmelsen i orderbekräftelsen. Skulle de allmänna sälj- och leveransvillkoren strida mot bestämmelse i ABM 07 gäller de allmänna sälj- och leveransvillkoren.


ORDERBEKRÄFTELSE M.M

1. Till bekräftelse av beställningen lämnar PoG en skriftlig orderbekräftelse. Syftet med orderbekräftelsen är att sammanställa och tydliggöra beställningen. Köparen ska omgående granska orderbekräftelsen och omgående påtala eventuella felaktigheter i denna till PoG. Om felaktigheter inte påtalas utan dröjsmål ska orderbekräftelsen anses utgöra innehållet i beställningen.

2. Sker leverans utan skriftlig orderbekräftelse ska köparen omedelbart vid mottagandet av varorna kontrollera att leveransen överensstämmer med följesedel och beställning. Skulle avvikelser föreligga ska köparen omedelbart kontakta PoG. Om så inte sker ska den avtalade leveransen anses ha det innehåll som framgår av följesedeln.

3. Upplysningar i kataloger, broschyrer, prislistor m.m., är vägledande och bara bindande för PoG i de delar de uttryckligen har noterats i orderbekräftelsen.

4. Kostnadsfri hjälp med teknisk vägledning, support kvantitetsberäkning efter ritningsunderlag etc. är uteslutande service, som PoG inte påtar sig något ansvar för.

5. Det förutses att den som köper komponenter till byggnader, specialmaskiner etc har eller har tillgång till fackkunskaper vid inköpet.

6. PoG påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller upplysningar i varuinformation som har utarbetats av PoG:s leverantörer. Detta gäller varje form av säljmaterial, varubeskrivning, monteringsanvisning och bruksanvisning.


LEVERANS, TRANSPORT OCH MOTTAGANDE

7. Om annat inte följer av orderbekräftelsen sker leverans genom att varan utlämnas till köparen på av PoG anvisat leveransställe eller – om sådan uppgift saknas – vid den PoG-anläggning där varan beställts.

8. Om det inte uttryckligen framgår av orderbekräftelsen att av PoG anordnad transport ingår i priset ska PoG vara berättigad att debitera transport med belopp som anges i orderbekräftelsen eller – om sådan uppgift saknas – med ett belopp motsvarande PoG normala transporttaxa.

9. PoG är inte skyldig att lämna ut varan utan föregående betalning om kredit inte har avtalats med köparen.

10. Om köparen blir försenad med mottagandet eller avhämtandet av varan eller betalningen av avtalat förskott eller betalning för varan när kredit inte avtalats, ska PoG ha rätt att fakturera efter överenskomna betalningsvillkor från den avtalade leveransdagen. PoG kommer att debitera en särskild lagrings- och hanteringskostnad. Efter 3 månader anses kunden ha haft skälig tid på sig att avhämta varan och PoG tar ej längre något ansvar för förvaringen, så vida denna tjänst inte är köpt av kunden.

11. När avtal är träffat om att leverans ska ske på av köparen anvisad plats, levereras varorna så nära den platsen som möjligt, efter chaufförens omdöme, utan risk för att bilen kör fast eller med annan fara uppkommer.

12. Köparen ska ställa nödvändigt manskap till hjälp med avlastningen. Om inte denna förpliktelse skulle infrias av köparen är säljaren ändå berättigad till att företa leverans på leveransstället. Följesedel eller fraktsedel anses i så fall som erkänd dokumentation att leverans genomförts och avlämnande skett

13. Kostnader för väntetid vid avlastningar hos köparen eller andra kostnader som uppstår vid av köparen anvisat leveransställe debiteras köparen

REKLAMATIONER

14. Reklamationer måste alltid anmälas skriftligen till PoG Woody Bygghandel AB.

ANSVAR VID FÖRSENAD LEVERANS

15. PoG:s ska vid försenad leverans, som PoG ansvarar för, utge ett vite enligt ABM 07 punkt 12, dock inte med någon begränsning av lägsta vitesbelopp. Med ändring av ABM 07 punkt 12 gäller att vitet ska beräknas på värdet av de försenade varorna.

16. ABM 07 punkt 13 ska inte gälla. Utgivande av vite ska utgöra full och slutlig kompensation för förseningen, dock att köparen även om vite utges kan ha hävningsrätt i vissa fall enligt ABM 07 punkt 15 – 16.

17. ABM 07 punkt 17 ska inte gälla.

BETALNINGSVILLKOR

18. Om betalning inte skett enligt betalningsvillkoren, förbehåller PoG sig rätten att hålla inne med ytterligare leveranser till köparen oavsett om leveranserna har ett samband.

19. Beställningsvaror debiteras kunden dagen efter hemkomst till vårt lager. Eventuell handpenning tas ut om kredit inte har överenskommit med kunden.

AVBESTÄLLNING / RETURER

20. Specialprodukter och beställningsvaror tas ej i retur. Om leverantören kan ta emot beställd vara så gäller deras returvillkor för återlämnade av varan. Vanligtvis tas returavgift och returfrakt ut.

21. Köparen har rätt att returnera lagervaror även efter leverans. Vid hämtning av varor med lastbil, tillkommer frakt enligt tjänsteprislistan. Återlämning får ske senast en månad efter leverans. Återlämnad vara ska vara hel och ren samt i förekommande fall emballerad i originalförpackning.