Du har inga varor i din kundvagn

Att sätta panel utvändigt

Ytterväggen och dess fasadbeklädnad är en del av hela byggnadens klimatskydd. Att skydda väggen för fukt i olika former, regn, snö och vatten som stänker upp från marken, bidrar till att bibehålla panelens utseende och kvalitet.

Att tänka på innan du börjar

Ytterväggen och dess fasadbeklädnad är en del av hela byggnadens klimatskydd. Att skydda väggen för fukt i olika former, regn, snö och vatten som stänker upp från marken, bidrar till att bibehålla panelens utseende och kvalitet. Ett stort taksprång och ett avstånd mellan mark och panel
skyddar till exempel väggen avsevärt.

Några detaljer i den konstruktiva utformningen som man särskilt bör uppmärksamma för att försäkra sig om en beständig fasad kan formuleras i följande grundregler:

Med en luftspalt mellan panel och vattenavvisande vindskydd fungerar ytterväggen enligt tvåstegsprincipen, det vill säga att det vatten som trots allt tränger igenom det yttre skyddet hindras av det inre att nå väggkonstruktionen. Vid sockel och över fönster behövs särskild vattenavledning av till exempel plåt.

Uppåtvända ändträytor bör täckas. Andra uppåtvända träytor kan snedkapas så att den känsliga ändträytan skyddas och regnvattnet avleds. Nedåtvända ändträytor ska snedkapas, så kallad droppnäsa och utformas så att det känsliga ändträet kan ytbehandlas och skyddas. Panelen avslutas 300 över mark.

Panelbräder bör varken vara för breda eller för tunna. Minsta tjocklek är 22. Är bredden för stor i förhållande till tjockleken finns risk för svällning, krympning, kupning eller sprickbildning. Måtten och profil typerna framgår under rubriken "Vanliga profiler och dimensioner". Skarvning av panelbräder bör i möjligaste mån undvikas. Om skarvning ändå måste utföras, visas ett par förslag under "Skarvning paneler". När stora panellängder fordras, kan detta åstadkommas med fingerskarvat virke.

När man fäster panelbrädan mot väggkonstruktionen, bör man spika eller skruva på ett sådant sätt att virket inte spricker. Spikning/skruvning nära ändträ är alltid riskfyllt och bör inte förekomma. Om det ändå måste förekomma ska spikhålet förborras eller så ska självborrande panelskruv användas. Vidare ska man inte spika/skruva genom två bräder, till exempel när man monterar lockläkt och lockbräder på panel eftersom panelbräderna ska kunna röra sig fritt inbördes. Vid spikning eller skruvning ska spikhuvudet eller skruvskallen inte tränga in djupare än att den ligger i nivå med panelbrädans yta, för att undvika fuktinträngning och framtida missfärgning.

Efter uppsättning bör träpanelen kontrolleras så att den är fri från sprickor och hål. Alla mått är i mm där inget annat anges.

Ytbehandling

Ytterbräder som ska täckmålas eller laseras bör vara grundmålade innan de monteras. Bottenbräda bör målas innan lockbräda eller lockläkt monteras. I annat fall finns stor risk för att omålade partier framträder när virket krymper. Av samma anledning bör heltäckande panel, till exempel spontad panel, grundmålas före uppsättningen. Grundmåla först med träskyddsmedel, till exempel penetrerande grundolja eller träskyddsprodukt. Därefter målas
virket med alkydoljegrundfärg. Färdigmålningen utförs sedan med en täckande färg som ska strykas två gånger, om inget annat anges av färgtillverkaren.
Ändträytor ska mättas med träskyddsmedel. Särskilt svåråtkomliga ställen bör målas före montering. Måla inte på trä som har en fuktkvot högre än 16 %. Det gäller även för tryckimpregnerat trä. Fuktkvoten (= kvot av vattnets vikt och trävirkets torrvikt) kan kontrolleras med hjälp av en elektrisk fuktkvotsmätare.

Förberedelser - Val av virke

Virke till utvändig fasadbeklädnad ska helst vara av gran och fritt från blånad. Virket får heller inte uppvisa spår av röta eller mögel eller tecken på smuts på ytan. Virkesytor som ska behandlas med täckfärg bör vara så färska
som möjligt. Fabriksgrundning innebär att den färska yta som utgör ett gott underlag för täckmålning bevaras längre. Ytorna bör komma från torrklyvning, så kallad klyvvara och inte från originalsågning. Torrklyvningen innebär att plankor klyvs till bräder efter torkning till 18 % fuktkvot. Originalsågade ytor går utmärkt att använda till slamfärger, till exempel Falu Rödfärg, men är sämre underlag för täckmålning med alkydolje- eller akrylatsystem.

Följande krav bör ställas på virke till utvändig beklädnad:
• Virket bör vara fritt från mikrobiella angrepp, så kallade blanka varor
• Virket bör vara torrt. Fuktkvoten bör högst vara 16%
• Panelen ska vara lägst sort G4-1 enligt Handelssortering av sågade trävaror i Europa SS-EN 1611-1. Lös kvist eller barkringskvist får inte förekomma.