Du har inga varor i din kundvagn
Privat Företag

Köpvillkor

Köpvillkor |

Dessa allmänna köp- och leveransvillkor är gällande för samtliga av Beijer sålda produkter, utförda tjänster och leveranser om annat ej är skriftligen överenskommet mellan Beijer och Kunden. Allmänna köp- & leveransvillkor tillämpade av Beijer Byggmaterial AB, "Beijer", avseende handel mellan kunder som är näringsidkare. Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulle infinna sig förbehåller sig Beijer Byggmaterial AB rätten att ändra detta i efterhand. Vid dessa tillfällen kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då din fulla rätt att antingen ändra eller annullera din beställning. Eventuella frågor kring din order hänvisar vi till vår Kundservice. Beijer Byggmaterial AB förbehåller sig rätten att neka en order.

1. Allmänt

1.1 Dessa Allmänna Köp- & Leveransvillkor är gällande för samtliga av Beijer sålda produkter, utförda tjänster och leveranser om annat ej är skriftligen överenskommet mellan Beijer och Kunden.

1.2 Köplagens regler avseende påföljder och reklamationer samt verkan av utebliven reklamation är inte tillämpliga på detta avtal utan ersätts helt av villkoren härunder.

2. Offert & priser

2.1 Beijers prislista och produktinformation är bindande endast i den mån parternas avtal skriftligen hänvisar till den.

2.2 Samtliga Beijers priser gäller exklusive mervärdesskatt samt andra skatter eller avgifter.

2.3 Förändringar av Beijers inköpspris, valutakurser, licenser eller annan ingående kostnad (exempelvis material eller löner) eller andra liknande omständigheter, som medför ökade kostnader, berättigar Beijer att förändra avtalat pris i motsvarande mån. Förändring av priser träder i kraft med omedelbar verkan.

2.4 Beställningar skall ske skriftligen till Beijer. Vid beställning över Internet träffas avtal om köp först när Beijer bekräftat beställningen till Kunden. Ändrar Kunden i lagd beställning har Beijer rätten att debitera Kunden upparbetade kostnader förknippat med ursprungsbeställningen. Förändring i lagd beställning är att betecknas som nybeställning, bl.a. innebärande att tidigare av Beijer angiven leveranstid ej är gällande.

3. Leverans och leveranstider

3.1 Leveranstid överenskommes mellan Beijer och Kunden för varje enskilt tillfälle.

3.2 Om Beijer finner det sannolikt att avtalad leveranstid ej kan hållas, skall Beijer utan dröjsmål skriftligen meddela Kunden härom samt ange orsakerna till förseningen och den tidpunkt då leverans beräknas ske. Om Kunden ej accepterar aviserad ny leveranstid skall Kunden inom sju (7) arbetsdagar meddela Beijer detta. Kunden har rätt att häva leveransen om leveransen försenas mer än en (1) månad. För konsumenter som köper varor och tjänster av Beijer tillämpas särskilda allmänna bestämmelser.

3.3 Beijers leverans sker fritt Beijers lager (Ex Works). Beijer åtar sig dock att – om inte Kunden meddelar annat - på Kundens kostnad och risk, anlita transportör eller på annat sätt ombesörja transport till Kunden.

3.4 Om leveransförsening uppstår på grund av någon av i befrielsegrunderna i dessa villkor angiven omständighet eller av orsak som Kunden svarar för, skall leveranstiden förlängas med tid som under hänsynstagande till alla omständigheter i fallet kan anses skälig.

3.5 Underlåter Kunden att ta emot godset på avtalad dag, är han ändå skyldig att erlägga varje betalning som gjorts beroende av leverans, som om godset hade levererats. Beijer skall ombesörja lagring av godset på Kundens risk och bekostnad. Om Kunden kräver det skall Beijer försäkra godset på Kundens bekostnad.

3.6 Beijers ansvar vid leveransförsening är begränsat till att maximalt uppgå till det avtalade priser för det försenade godset, därvid gäller 5.6 nedan.

3.7 För Internetorder finns leveransalternativet ”hämtas” alternativt ”Leverans”. För ”hämtas” tillkommer ingen extra kostnad för kunden. För ”Leverans” gäller villkor enligt punkt 3.3. Leveranstid för internetorder: Vi beräknar att skicka ordern nästkommande vardag om order inkommit innan kl. 16.00. Oftast har du din order inom 3 arbetsdagar. Om du väljer ”Hämtas” så finns ordern i stället att hämta efter 3 timmar. OBS! Invänta SMS-avisering innan du åker till ditt varuhus för att hämta. Du har även möjlighet att önska leveransdatum under leveransinformation i kassan om du t.ex. vill få leverans en specifik dag. Vid varje beställning skickas en orderbekräftelse till din/er e-postadress när ordern är kontrollerad. Orderbekräftelse går med automatik till beställarens e-postadress. Beställningssortiment butik Vissa produkter på vår webbplats är märkta med "beställningssortiment i butik". För information och beställning av dessa produkter hänvisar vi till våra lokala byggvaruhus. Anskaffningskostnad för dessa produkter kan tillkomma. Då dessa produkter beställs och köps på våra lokala byggvaruhus gäller deras köpvillkor.

4. Fakturering och betalning

4.1 Leverans sker mot förskottsbetalning intill dess Beijer anser att gediget kund-/leverantörsförhållande har knutits, eller av Beijer godtagbar säkerhet har ställts av Kunden.

4.2 Inför kreditgivning förbehåller sig Beijer rätten att utföra kreditkontroll och kreditprövning innan betalning mot faktura kan erbjudas. Beijer äger, om och när man finner anledning härtill, upphöra med kreditgivning varvid Kundens betalning skall ske förskottsvis.

4.3 Betalning vid fakturering skall ske enligt vad som anges på Beijers faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen, samt ersättning för samtliga de kostnader vilka är förenade med betalningsdröjsmålet. Därtill tillkommer ersättning för vid var tid tillämplig krav- eller påminnelseavgifter.

4.4 För fakturakund, vilken betalar enligt punkt 4.3, sätts ett s.k. kredittak. Kredittaket omfattar även ej förfallen skuld samt värde av ny beställning. Beijer behandlar ej ny beställning, eller levererar ytterligare gods till Kunden, intill dess att Kundens skuld är lägre än kredittaket. Beijer äger utan föregående avisering till Kunden förändra det för Kunden satta kredittaket utan redovisande av skäl härför.

4.5 I de fall Beijer finner befogad anledning att bedöma att Kunden ej kommer att uppfylla sin betalningsskyldighet, eller Kunden är i betalningsdröjsmål, förbehåller sig Beijer rätten att inte utföra och/eller utleverera inneliggande beställningar. Om Beijers betalningsvillkor inte följs äger Beijer genom anmaning till Kunden påfordra full betalning för samtliga Beijers fordringsanspråk oavsett om dessa är förfallna eller ej.

4.6 Om Beijer och Kunden skulle hamna i tvist är Kunden ändå skyldig att erlägga likvid för Beijers fordringsanspråk om annat ej överenskommes mellan parterna eller Kunden ställer erforderlig säkerhet.

4.7 För det fall Kunden inte uppfyller sina förpliktelser gentemot Beijer är Beijer befriat från fullgörande av sina förpliktelser gentemot Kunden intill dess Kunden har fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot Beijer.

5. Garanti och reklamation

5.1 Produktgarantier lämnas av respektive tillverkare. Beijer lämnar inga ytterligare, utöver den av tillverkaren specificerade garantin. Beijer lämnar vidare inga garantier eller utfästelser om godsets egenskaper.

5.2 Vid åberopande av fel eller brist i levererat gods skall Kunden genast, dock senast inom sju (7) dagar från Beijers leverans, till Beijer avlämna skriftlig reklamation med noggrant angivande av vari det/de av Kunden ansedda felet/en eller bristen består. Kunden svarar för leveransmottagarens (om annan part än Kunden) leveranskontroll. Samtidigt med reklamationen skall Kunden fritt till Beijer leverera minst Ett exemplar av det gods som reklamationen omfattar, för Beijers granskning, utvärdering och utlåtande över reklamationen.

5.3 Vid konstaterat fel eller brist som Beijer ansvarar för skall Beijer så snart är möjligt för dem leverera felfritt gods eller fylla den konstaterade bristen. Transport av leverans av dylikt felavhjälpt eller bristande gods, sker utan kostnad för Kunden.

5.4 Beijer äger rätten att hänvisa Kunden direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för Kunden kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

5.5 Försitter Kunden tiden för avlämnande av reklamation till Beijer, är Beijer ej pliktiga vidtaga rättelseåtgärd/er och Beijer är ej heller ersättningspliktiga gentemot Kunden för fel eller brist som ej reklamerats i tid.

5.6 Annan ersättningsskyldighet som Beijer har gentemot Kunden än den som kan omfattas av punkterna 3.6 och 5.3 ovan, är begränsad till att avse direkt skada och omfattar exempelvis inte förlorad handelsvinst, indirekt skada, tappade försäljningsintäkter, driftstopp/leveransförsening hos Kund eller tredje part.

5.7 I första hand skall Beijer vid ersättningsskyldighet ges möjlighet att åtgärda felet eller bristen och i andra hand att ge Kunden ett prisavdrag maximalt uppgående till leveransens värde.

6. Tvister

6.1 På parternas avtal skall svensk lag vara tillämplig. Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstitut. Om kapitalbeloppet för tvisteföremålet understiger 500 000 SEK, skall Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde 500 000 SEK, skall Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas.

6.2 I skiljeförfarandet skall sekretess gälla.

7. Befrielsegrunder (force majeure)

7.1 Om fullgörandet av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet, såsom t.ex. krig, myndighetsingripanden, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, naturkatastrofer eller olyckshändelser, som part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för avtalet slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sin förpliktelse att på sätt som avtalats avlämna eller ta emot varorna. Detsamma skall gälla om parts underleverantör drabbas av någon av ovan nämnda omständigheter.

7.2 Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom dess upphörande.

7.3 Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader med anledning av någon befrielsegrund som nämns ovan har vardera parten, utan inskränkning av vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, genom skriftligen meddelande till den andra parten, rätt att häva avtalet beträffande varor som berörs av befrielsegrunden.