Du har inga varor i din kundvagn

Hälsa & säkerhet

Hälsa & säkerhet |

Riktlinjer vid entreprenörers arbete inom Stark Group

STARK GROUP värdesätter människor och för att säkerställa hälsa och säkerhet för alla entreprenörer som utför arbeten på anläggningar inom STARK GROUP, våra kunder och våra egna medarbetare har vi tagit fram några enkla riktlinjer som ska följas. Här beskrivs de bestämmelser och krav som alltid ska följas för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla som kan påverkas av verksamheten.

Tillvägagångssätt

- Platschefen/representanten och entreprenören ska genomföra introduktion och checklista för hälsa och säkerhet inför alla reparationer, inspektioner, tester, installationer eller underhåll, innan arbetet påbörjas.

- Entreprenören (eller entreprenörens representant) ska informeras av platschef/representant om ev. faror eller risker på anläggningen, som kan påverka entreprenörens möjlighet/förmåga att på ett säkert sätt fullgöra avtalskraven.

- Platschefen/representanten ska få information av entreprenören (eller entreprenörens representant) om specifika faror eller risker som anläggningens medarbetare kan utsättas för under tiden som arbetet utförs.

- Platschefen/representanten ska informera all entreprenörens personal om begränsningar i rörelsefrihet, användning av anläggningens utrymmen, etc. Chefen/representanten ska även informera anläggningspersonalen om begränsningar i rörelsefrihet under den aktuella tiden.

Hälsa och säkerhet, regler för entreprenörer

- Entreprenörer ska följa alla aktuella arbetsmiljöbestämmelser och de säkerhetsregler som gäller inom vårt företag

- Om den avtalade arbetsbeskrivningen omfattar heta arbeten ska formuläret Tillstånd för heta arbeten fyllas i och skickas in till representanten på det ansvariga kontaktföretaget

- Om den avtalade arbetsbeskrivningen omfattar värme eller utvecklar rök eller damm ska butiken informeras om detta innan arbetet påbörjas så att installerade branddetektorer tillfälligt kan inaktiveras om så skulle behövas

- Alla entreprenadarbetare ska informera sin representant på kontaktföretaget om ankomst och avfärd från anläggningen. Anläggningschefen ska informeras om arbetet måste utföras utanför normal arbetstid/efter att butiken stängts

- Platschefen/representanten ska kontaktas om entreprenören är tveksam, upptäcker något misstänkt eller upptäcker ett fel, en skada eller en defekt

- Entreprenörer ska använda säkerhetsskor och reflexkläder vid allt arbete som utförs i områden där det förekommer fordonstrafik

- Utrustning eller material får inte lämnas osäkrat/oskyddat någon gång under dagen eller efter avslutat arbetspass

- Utmärkning ska göras av farliga områden för att förhindra att anställda kommer in i området, samt säkerställa att området lämnas säkrat och skyddat över natten

- Entreprenörer får inte avlägsna befintliga barriärer eller skyddsanordningar utan föregående godkännande

- Entreprenörer får inte använda eller manövrera maskiner eller fordon utan att ha erhållit tillräcklig utbildning av ackrediterad utbildare och innehar korrekta certifikat/licenser, samt har fått godkännande av platschefen att använda utrustningen på anläggningen

- Allt avfall och skräp ska transporteras bort från platsen och hanteras i enlighet med aktuella bestämmelser (anläggningarna kan bistå med avfallshantering för mindre mängder avfall, när det gäller större mängder är det entreprenörens ansvar att avyttra avfallet, om inte annat har avtalats med anläggningen)

- Verktyg och utrustning ska vara godkänd och lagenlig

- Alla olyckor ska rapporteras till representanten på kontaktföretaget

- Alla entreprenörer ska alltid agera på ett säkert och ansvarsfullt sätt och om entreprenörens personal påträffas med att agera på ett osäkert sätt eller inte uppfyller standarderna inom STARK GROUP under arbetet kan chefen/representanten, efter eget beslut, instruera dem att upphöra med arbetet