Du har inga varor i din kundvagn
Bygg en carport - byggbeskrivning |

Bygg en carport - byggbeskrivning

Planering

Planera din carport så att den ansluter till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera carporten så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst. Komplettera gärna med en spaljé för klängväxter. Låt installera el för utomhusbelysning och ett motor-, kupévärmaruttag med timer.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Dimesionering
En helt fristående carport med endast en långvägg och en gavelvägg kan bli ostadig om material och konstruktion är klent tilltagna. Om carporten byggs ihop med hus eller ett litet förråd blir den lite stadigare. För god stadga och varaktighet lönar det sig att inte snåla på dimensionerna. Oavsett om marktäckningen består av betongplattor, natursten eller singel ska markskiktet förberedas så att det är väldränerat och stadigt.

Vi har här räknat med en carport med tak av trapetsprofilerad plåt eller av råspont med papptäckning. Taket har 10° lutning. Konstruktionen är dimensionerad för snölaster inom snözon 2,0 enligt Boverkets Konstruktionsregler. För norra Sverige, där snölasterna är tyngre, krävs takbalksdimensionen 70 x 220.

Plintar
Stolpfästena består av kraftiga plintar med c 1 600–1 800 som gjuts i betong. Vid gjutning bör man tänka på att gräva hålet till halva frostfria djupet, 800–1 200, eller fast underlag. All matjord ska tas bort, vilket även gäller carportens golv och uppfart.

När hålet är färdigt gjuts en liten bottenplatta av betong. Tryck fast ett kraftigt armeringsjärn i mitten. När denna gjutning hårdnat placeras en rund gjutform av papp, Ø 200, i hålet och jorden fylls tillbaka runt om. Fyll därefter pappröret med betong och gjut fast plattjärnsbeslagen av varmförzinkat stål. Medan betongen härdar fixeras beslagen med en träbit.

Stomme
Till alla bärande delar av konstruktionen används konstruktionsvirke C14/K12. En stolpe är sammanspikad av tre bitar. 1 är mittbiten 45 x 95. Ytterbitarna 2 är 34 x 120. Stolpdelarna 1 och 2 spikas ihop med varmförzinkad 100-3,4 spik, jämt fördelade och minst 10 stycken från varje sida. Upptill lämnas urtag där 3 hammarbandet 45 x 170 passas in och fästes med 3 stycken 100-3,4 spik. Stolparna skruvas sedan fast med Ø 8 genomgående skruv i de varmförzinkade, ingjutna förankringsjärnen. Takbalkarna 4 45 x 220 placeras på c 1040 där de fixeras med skråspikning (c 1040 = avstånd mellan takbalkarna mätt från centrum på den ena balken till centrum på den andra).

Takbalkarna A måste dessutom fästas med hålperforerat plåtband som viks runt varje takbalksände. Plåtbandet viks ner och spikas fast mot hammarbandets insida med sex ankarspikar 40-4,0. Som underlag för takpappen läggs råspont 17 x 95 som spikas fast mot takbalkarna och täcks med asfaltimpregnerad takpapp. Som underlag för den profilerade plåten används bärläkt 6 45 x 95 som skruvas fast med fransk skruv Ø 6 x 100 mot takbalkarna.  

På undersidan av plåttak kan kondensfukt bildas vilket inte har så stor betydelse i en öppen carport. Detta kan motverkas om man väljer plåttak med kondensisolering på undersidan eller gör ett undertak av träfiberskiva. Om takvinkeln är liten bör man använda plåtskivor i hela längder. Takbalkarna och bärläkten sticker ut 250–300 och bildar en takfot runt huset. Plåttakskanten döljs på tre sidor med en smal vindskiva 22 x 95–120. Övergång mellan vindskiva och plåttak täcks in med en vindskiveplåt.

Väggpanel
Horisontella reglar 7 45 x 95–120 spikas mot stolparna. Snedstagen 8 45 x 95–120 passas in mellan reglarna enligt ritningen. De är viktiga för konstruktionens stabilitet och får inte utelämnas. Om man väljer lockpanel kan det vara lämpligt att använda fyra reglar. Det är lättast att grundmåla panelbräderna innan de spikas upp.

Vid varje regel används en spik i bottenbrädan och två i lockbrädan (överbrädan). Lockbrädan ska överlappa bottenbrädan med minst 20 på båda de underliggande bottenbräderna. Vid skarvar och vid nedre avslutningar bör panelbräderna snedkapas (så kallad droppnäsa) så att regnvatten lättare avleds och det känsliga ändträet skyddas. Av samma skäl bör panelbräderna sluta minst 300 ovan mark.