Du har inga varor i din kundvagn

Allmänna kontobestämmelser - Privatpersoner

Parter

Parter är kontohavare d.v.s den som beviljats konto, samt Beijer Byggmaterial AB (”Beijer”)

Ansökan om kontokredit

Den som ansöker om konto har noggrant fyllt i en ansökningsblankett. Ansökan ska vara undertecknad av den som kontot avser, angivet på översta raden med namn och person.nr. I de fall då ansökan är felaktigt eller ej fullständigt ifylld kan det innebära att ”Beijer” inte kan hantera ansökan. OBS! Beijer handlägger inte ansökningar understigande ett limitbelopp om 10.000SEK. Denna blankett skall alltid ifyllas och undertecknas av kontohavaren och lämnas till ”Beijer” i original. I de fall då fler än kontoinnehavaren har rätt att handla på kontot måste fullmakt för dessa personer lämnas på blanketten med personernas namn och person.nr. Vill kontoinnehavaren återkalla fullmakten för någon av fullmaktsinnehavarna skall detta ske skriftligt till ”Beijer”. Vill kontohavaren lägga till ny fullmaktsinnehavare efter kontouppläggning skall ny ansökan ifyllas. Då räcker det med att fältet med fullmakter ifylles samt kund.nr och underskrift. Innan ett konto beviljas sker en kreditbedömning av den sökande. ”Beijer” har alltid rätten att när som helst ompröva aktuell kreditlimit utan att meddela kontohavaren.

Kontoköp

Ska köp betalas genom debitering av konto (faktureras) är kontohavaren/fullmaktsinnehavaren skyldig att vid anmodan legitimera sig. Kontohavaren ansvarar för betalning av på kontot gjorda inköp samt betalning av påminnelse- och inkassokostnader. Är kontohavaren i dröjsmål med betalning eller att beviljad kreditgräns är överskriden får kontot ej utnyttjas.

Betalning

Betalning kan ske via bankgiro eller plusgiro. Betalningsvillkoren är 10 dagar. När fakturan betalas måste fakturans referensnummer anges. Vid utebliven betalning överlämnas fordran för inkassering. Lagstadgade inkassokostnader debiteras på kontohavaren.

Ränta och avgifter

Om en faktura inte betalas i tid, inom 10 dagar, ska kontohavaren betala dröjsmålsränta på förfallet belopp till dess att betalning sker. Dröjsmålsränta debiteras med 8% över Riksbankens gällande referensränta fr.o.m 11:e dagen efter fakturadatum. Vid pappersfaktura till- kommer en kostnad på 75 kr.

Tillgodohavande

Ränta utgår inte på kontohavarens eventuella tillgodohavande på kontot.

Allmänna villkor

För villkor gällande t.ex leverans, återköp, avbeställning mm hänvisas till vår hemsida www.beijerbygg.se.
Uppdaterad 2016-09-30