Du har inga varor i din kundvagn

Intergitetspolicy - Rekrytering

Intergitetspolicy - Rekrytering |

Tack för att du söker jobb på Beijer Byggmaterial AB.


Som en del av vår rekryteringsprocess kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med den här integritetspolicyn. Beijer Byggmaterial AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in och behandlar som en del av rekryteringsprocessen.


För att utvärdera din ansökan kommer vi att behandla den information, inklusive de personuppgifter, du har lämnat i din jobbansökan och ditt CV. Vi kommer också att utvärdera din prestation och dina kompetenser vid potentiella intervjuer. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att du ber oss att utvärdera din ansökan och ditt CV innan ett potentiellt utfärdande av ett anställningskontrakt, i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen artikel 6(1)(b).


Vi kan dessutom söka på Internet efter relevant och tillgänglig information, däribland även innehåll från sociala medier, och kommer att beakta information som rör dina tidigare anställningar, aktiviteter, kompetenser, prestationer liksom ditt allmänna yttre.


Befattningen kräver att du genomgår personlighetstester eller liknande som du kommer att bli informerad om när vi har behandlat din ansökan. Resultatet av sådana tester behandlas konfidentiellt men kommer att ingå i vår bedömning av din ansökan. Vår rättsliga grund för sådan behandling av personuppgifter är allmänna dataskyddsförordningens artikel 6(1)(b).


Vi kan också begära att du förser oss med en kopia av ditt straffregister beroende på den tjänst du söker till. Den informationen behandlas också konfidentiellt. I sådant fall kommer vi att be om ditt samtycke, eftersom vår rättsliga grund för sådan behandling av personuppgifter är allmänna dataskyddsförordningens artikel 6(1)(a).Som en del av vår utvärdering av dig och din ansökan kan vi vilja få referenser från dina tidigare och/eller nuvarande arbetsgivare. Vi inhämtar bara referenser om du har gett ditt samtycke till detta. I sådant fall kommer vi att be om ditt samtycke, eftersom vår rättsliga grund för sådan behandling av personuppgifter är allmänna dataskyddsförordningens artikel 6(1)(a).


Om tjänsten ifråga omfattar ekonomiskt ansvar (t.ex. bokföring eller redovisning) kan vi – efter en konkret bedömning – inhämta uppgifter om din kreditvärdighet. Vår rättsliga grund för sådan behandling av personuppgifter är allmänna dataskyddsförordningens punkt 6(1)(f).


Vi rekommenderar att du inte yppar känsliga personuppgifter, t.ex. information som avslöjar ras eller etniskt ursprung, religion, fackligt medlemskap, sexuell läggning, hälsa etc. i din ansökan. För den osannolika händelse att ett visst hälsotillstånd krävs för förmågan att utföra plikterna i enlighet med tjänsten ifråga kan vi – efter konkret bedömning – begära hälsoinformation från dig. I sådant fall kommer vi att be om ditt samtycke, eftersom vår rättsliga grund för sådan behandling av personuppgifter är allmänna dataskyddsförordningens artikel 9(2)(a).


Om du erbjuds en tjänst hos Beijer Byggmaterial AB blir din ansökan och ytterligare personuppgifter som inhämtats under rekryteringsprocessen en del av din personalakt.


Om du inte erbjuds ett jobb sparar vi din ansökan och eventuella ytterligare personuppgifter som inhämtats under rekryteringsprocessen under en period av 6 månader efter att du fått avslag på din ansökan, om du inte har lämnat ditt samtycke till att spara materialet under en längre period.


Du kan när som helst återta ett eventuellt samtycke du har lämnat under ansöknings- och/eller rekryteringsprocessen genom att kontakta oss.


Dina personuppgifter kan delas med andra koncernföretag om det är relevant. Sådana koncernföretag omfattar företag belägna i länder utanför EU/EES som kanske inte kan garantera ett lika lämpligt dataskydd som länder inom EU/EES. I sådana fall bygger överföringen på EU-kommissionens standardavtalsklausuler för att säkerställa ett lämpligt dataskydd med avseende på sådana överföringar.


Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som behandlas om dig, med förbehåll för vissa lagstadgade undantag. Dessutom kan du motsätta dig insamling och vidare behandling av dina personuppgifter. Utöver detta har du rätt att begära att behandlingen är begränsad, att dina personuppgifter vid behov rättas eller under vissa omständigheter raderas.


I vissa situationer kan du också begära att vi ger dig en översikt över dina personuppgifter på ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format och begära att vi överför dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.


Om du vill utöva några av dina rättigheter eller om du har frågor om den här integritetspolicyn eller behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dataskydd@beijerbygg.se


Om du har några klagomål på behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på dataskydd@beijerbygg.se Du kan också inlämna klagan till dina lokala dataskyddsmyndigheter på datainspektionen@datainspektionen.se