Du har inga varor i din kundvagn
Mål och Siffror |

Mål och Siffror

Inom Beijer har vi höga ambitioner för vårt hållbarhetsarbete. Vi vill både hjälpa våra kunder att bli mer hållbara, men också själva sätta standarden högt. Därför är vi anslutna till Global Compact och jobbar enligt Science Based Targets. Vi vill leva upp till Parisavtalet och vi vill nå Net Zero senast år 2050 .

Vi presenterar arbetet vi gör inom Beijer i vår hållbarhetspresentation och arbetet inom hela vårt moderbolag STARK Group i deras hållbarhetsrapport. I Beijers hållbarhetspresentation kan du läs mer utförligt om arbetet vi gjort under det gånga året med fördjupningar i utvalda delar av verksamheten. I STARK Groups hållbarhetsrapport kan du läsa om detsamma sett utifrån hela STARK Groups perspektiv, gå djupare in i siffrorna och granska vår relation till Agenda 2030:s mål för hållbar utveckling (The Sustainable Development Goals)

Hållbarhetsrapport

Målen vi presenterar gäller från vårt verksamhetsår 2020 till och med 2024. Verksamhetsåren är brutna och sträcker sig från 1 aug – 31 juli. Baseline för våra mål är således 2020 vilket fungerar som referenspunkt för målen vi ska uppnå. För varje år kommer vi att uppdatera siffrorna och visa dem i relation till baseline och tidigare år. Våra siffror kontrolleras av externa revisorer.

Vi vill vara transparenta med vårt hållbarhetsarbete och uppmanar till frågor om våra mål, siffror och beräkningar. Om du har frågor eller funderingar uppmanar vi dig att kontakta oss på miljo@beijerbygg.se

CO2e-utsläpp


CO2e-utsläpp inom
scope 1 och 2
Vårt mål:

16,8%

minskning av CO2e -utsläpp

CO2e -utsläpp från
fastigheter och utrustning
Vårt mål:

16,8%

minskning av CO2e -utsläpp

CO2e -utsläpp från
transporter
Vårt mål:

16,8%

minskning av CO2e -utsläpp

Inom Beijer har vi satt mål för minskning av CO2e-minskning inom Science Based Targets. Det innebär att vi behöver sänka våra utsläpp med minst 4,2% per år, eller 16,8% till och med slutet av vår målperiod FY24. Vi har delat upp målet i tre mätbara områden.

  1. Total CO2e-minskning inom scope 1 och 2. Detta mäter vi i absoluta tal.
  2. CO2e-minskning från transporter inom scope 1, 2, samt delar av scope 3 . Detta mäter vi i relation till omsättning.
  3. CO2e-minskning från fastigheter och utrustning inom scope 1 och 2. Detta mäter vi i relation till omsättning.

Som siffrorna visar så har vi gjort en stor minskning av våra CO2e-utsläpp under året som gått – framför allt på fastighetssidan. Även om vi är stolta över arbetet vi gjort för att minska våra utsläpp så vill vi uppmärksamma att emissionsfaktorn för inköp av svensk el har uppdaterats, vilket leder till att siffrorna förbättras ytterligare. Det innebär alltså att faktorn med vilken vi räknar om kWh till CO2e för svensk el har ändrats. Vi vill alltså tydliggöra att detta påverkar vårt resultat, även fast vi gjort framsteg utöver detta.

Minskning av CO2e med -30,4% inom scope 1 och 2

Graf minskning CO2e 30,4%

Utsläpp av ton CO2e FY20 och FY21. Siffrorna är i absoluta tal för scope 1 och 2.

Minskning av CO2e med -19,6% för transporter

Graf Minskning av CO2e med -19,6% för transporter

Utsläpp av ton CO2e i relation till miljoner euro omsättning FY20 och FY21. I området transporter räknar vi CO2e-utsläpp från ägda, leasade och outsourcade godstransporter och personbilar, samt tåg och flyg för tjänsteresor.

Minskning av CO2e med -39,8% för fastigheter och utrustning

Minskning av CO2e med 39%

Utsläpp av ton CO2e i relation till miljoner euro omsättning FY20 och FY21. I området fastigheter och utrustning räknar vi CO2e-påverkan från el och fjärrvärme samt pellets, olja, diesel, naturgas och köldmedia.

Avfall


Minska avfallsmängder
Vårt mål:

20%

avfallsminskning

Öka sorteringsgraden
Vårt mål:

80%

sorteringsgrad

Vi har satt som mål att minska våra mängder avfall med 20%, men har i stället ökat med 1,5% i relation till omsättning. Vi går alltså åt fel håll i utvecklingen, vilket visar på att vi behöver ta ett större grepp om frågan.

Redan nu driver vi två pilotprojekt inom återbruk med syfte att kunna sälja material som annars slängts. Det skapar också möjligheter för att produkter ska kunna användas mer än en gång. Genom detta vill vi ändra synen på avfall och se det mer som en resurs som en del av en cirkulär ekonomi. Vi jobbar också mer med individuell coaching på anläggningar som producerar mycket avfall, och utökar vår avfallshandbok med en digital utbildning. Vi hoppas på att bland annat dessa åtgärder ska leda oss i rätt riktning och minska våra avfallsmängder.

Även om mängderna avfall ökar så blir vi bättre på att sortera avfallet. Vi fortsätter även det arbetet för att nå vårt mål om att sortera minst 80% av vårt avfall för att hela tiden kunna hålla oss så högt upp i avfallstrappan som möjligt.

Ökning av avfall med 1,5%

graf Ökning av avfall med 1,5%

Ton avfall i relation till miljoner euro omsättning för FY20 och FY21.

Ökning av sorteringsgrad till 65,7%

graf Ökning av sorteringsgrad till 65,7%

Ton avfall i sorterade fraktioner i relation till miljoner euro omsättning för FY20 och FY21. Resterande avfall omfattar fraktioner som går till deponi eller eftersortering, samt brännbart och farligt avfall.

Kundrådgivning


Erbjuda hållbarhetsutbildning
för vår personal
Vårt mål:

3%

av våra anställda ska vara
utbildade hållbarhetsspecialister

Erbjuda hållbarhetsutbildning
för våra kunder
Vårt mål:

10%

av våra anläggningar erbjuder
hållbarhetsevent årligen

För att vi ska kunna bygga dom som bygger måste vi sitta på kunskap och sprida den vidare. Genom att utbilda oss inom organisationen för vi den kunskapen vidare till våra kunder. Alla har något att vinna på att så många som möjligt intresserar sig för hållbarhet och göra aktiva val.

Vårt första mål inom kundrådgivning är att utbilda specialister i hållbart byggande inom organisationen, med fokus på säljkåren. Det arbetet är påbörjat och kommer att fortlöpa åtminstone tills vi når målet på 3% av Beijers totala personalstyrka. Vi utbildar så klart inte bara specialister utan har även utbildningar så som en grundutbildning inom miljö och hållbarhet som alla på Beijer ska gå, och en utbildning inom hållbart byggande för säljare med behov av kompetensen. Med digitala utbildningar, hållbarhetsambassadörer och ett dedikerat hållbarhetsteam finns det alltid någon att rådfråga om hållbarhetsfrågor.

När vi har kommit längre i utbildningen av våra interna specialister kan vi börja ta grepp om vårt andra mål inom kundrådgivning – den direkta utbildningen mot kunder. Hur vi ska ta oss an detta mål är inte satt ännu, men vi ser fram emot att komma i gång med arbetet.

Andel utbildade hållbarhetsspecialister är 0,6% av Beijers personal

graf Andel utbildade hållbarhetsspecialister är 0,6% av Beijers personal

Andel utbildade hållbarhetsspeciallister (hållbarhetsambassadörer) mot målet på 3% (65 personer) av den totala personalstyrkan. Totalt 13 hållbarhetsambassadörer av 2 164 anställda vid slutet av FY21.

Produkt


Öka försäljningen av FSC® och PEFC™-certifierat trä
Öka försäljningen av tredjeparts-certifierade miljömärkta produkter

Vi vill kunna erbjuda produkter som håller god kvalitet och är bra för miljön. För att kunna erbjuda bra produkter bedömer vi stora delar av vårt sortiment i miljöbedömningssystem med möjlighet att sortera därefter i vår E-handel. Det ger våra kunder möjlighet att göra medvetna val.

Inom Beijer har vi som mål att öka försäljningen av certifierat trä och miljömärkta produkter. Målen sätts av vårt moderbolag STARK Group. Eftersom de olika dotterbolagen inom olika länder säljer certifierat trä under varierande former och miljömärkta produkter under flertalet märkningar har inte några gemensamma siffror satts för dessa mål ännu. Tills vidare jobbar vi därför med att öka dessa utan satta målsiffror.

En stor del av arbetet med att erbjuda miljömärkta och/eller miljöbedömda artiklar handlar om att arbeta med artikeldata och digitalisering. För att informationen ska flöda mellan producenter, återförsäljare, bedömningsinstanser och kunder behöver alla ha synkade system som kan hantera datan mellan varandra. Det kräver också att alla parter delar så fullständig information med varandra i alla led. Detta fungerar inte alltid vilket gör att informationen vi visar inte är fullständig. I realiteten är utbudet större, men kan kräva manuellt arbete för att få fram.

Andel miljöbedömda artiklar 40%

graf Andel miljöbedömda artiklar

Miljöbedömda varor i A-sortimentet. Inom bra betyg räknar vi Accepteras och uppåt i Byggvarubedömningen, C+ och uppåt i Sunda Hus, BASTA-registrering och/eller Svanenmärkning. Inom lågt betyg räknar vi Undviks i Byggvarubedömningen, C- eller lägre i Sunda Hus och/eller Beta- eller Deklarerad-registrering. Där flera bedömningar finns med motsägelsefulla betyg räknar vi enligt det högre betyget

Diagrammet är baserat på ett sortiment av 3 899 artiklar varav 1 562 är bedömda med bra betyg, 69 är bedömda med lågt betyg och 2 268 inte är miljöbedömda.

FSC & PEFC

Hälsa & Säkerhet


Minska skadenivån
Vårt mål:

4

per 1 000 000 arbetade timmar

Minska andelen förlorade arbetsdagar
Vårt mål:

35

per 1 000 000 arbetade timmar

Inom Beijer vill vi självfallet minimera skador för vår personal. Arbetet med att förbättra vårt hälso- och säkerhetsarbete pågår hela tiden. Läs gärna mer om vårt arbete på den dedikerade sidan för hälsa och säkerhet.

Hälsa & säkerhet

Injury Rate och Lost Workday Rate

Diagramet visar Injury Rate och Lost Workday Rate (relaterat till arbetskador) per 1 000 000 arbetade timmar.

Personalengagemang


Högt personalengagemang
i vår nöjdhet- och
motivationsenkät
Vårt mål:

76 p

Högt
personalengagemang
i vår lojalitetsenkät
Vårt mål:

82 p

Hög
deltagandenivå
i vår personalenkät
Vårt mål:

85%

Nöjda medarbetare ger bättre resultat! Genom en årlig medarbetarundersökning och löpande utvecklingsarbete jobbar vi hela tiden för att öka vårt personalengagemang.

Den årliga medarbetarundersökningen, TellUs, ger oss en bild av hur våra anställda mår och deras behov. Genom att följa resultatet av dessa undersökningar kan vi se hur arbetsklimatet utvecklas och göra förbättringar utifrån de anställdas behov.

Motivation, lojalitet och enkätdeltagande

Siffror för verksamhetsår FY20 och FY21. Motivation och lojalitet mäts i poäng av 100 möjliga. Enkätsdeltagande mäts i procent av Beijers totala personalstyrka.

Jämställdhet


Andel kvinnor totalt
i verksamheten
Vårt mål:

25%

Andel kvinnor
i chefsroller
Vårt mål:

20%

Andel kvinnor i
verkställande kommittéer
Vårt mål:

30%

Vi vill skapa ett klimat där alla känner sig välkomna och har samma möjligheter. På Beijer tycker vi att alla är lika mycket värda och det ska synas i vår verksamhet.

Andel kvinnor och män i olika roller på Beijer

Andel kvinnor respektive män i den totala arbetsstyrkan, chefsroller och styrelse.