Du har inga varor i din kundvagn
Policys |

Policys

Miljöpolicy

Vår verksamhet och miljön

Beijer säljer byggmaterial och kringutrustning till riks-, lokala och hemma-byggare. Vi erbjuder våra kunder både varor av bra kvalitet och tjänster i form av kompetent rådgivning för hur varorna skall användas på bästa sätt.

Vår direkta miljöpåverkan är den energi- och materialförbrukning samt avfallsgenerering som äger rum vid våra anläggningar runt om i landet. Vår indirekta miljöpåverkan är dels på vilket sätt våra leverantörers varor tillverkas och transporteras och dels på vilket sätt våra kunder använder varorna.

Vår miljöambition

Vår ambition är att tillhandahålla ett överlägset erbjudande kring byggmaterial och kringutrustning på ett sätt som effektiviserar och underlättar arbetet för alla våra kunder. I det erbjudandet skall vi inkludera miljökompetent rådgivning, som gör att våra kunder kan använda våra varor på det ur miljö- och hälsosynpunkt bästa sättet.

Vi skall också ta vårt ansvar gentemot våra kunder genom att påverka och samarbeta med våra leverantörer så att de varor vi säljer är de mest miljö- och hälsoanpassade i sin kategori. Vi uppfyller naturligtvis tillämplig miljölagstiftning samt de mål i handlingsplanen som antagits av Byggsektorns Kretsloppsråd. Genom att göra denna ambition till vår dagliga gärning vill vi bidra till visionen om en hållbar utveckling och ta vårt ansvar även för kommande generationer.

Våra riktlinjer

För att minimera vår egen miljöpåverkan och nå vår ambition att bli det bästa miljöalternativet i vår bransch skall vi:

 • Utforma miljömål och miljömått som vi kontinuerligt följer upp.
 • Öppet redovisa och informera om resultaten av vårt miljöarbete.
 • Tillsätta erforderliga resurser för en effektiv miljöorganisation.
 • Informera, utbilda och engagera alla medarbetare i ett aktivt, strukturerat och systematiskt miljöarbete som förebygger förorening och ständigt förbättras.
 • Uppmuntra personalen att delta aktivt i det lokala miljöarbetet på de orter där vi har verksamhet.
 • Välja varor i respektive varugrupp med högsta möjliga miljöprestanda i ett livscykelperspektiv utan att ge avkall på övriga prestanda.
 • Tillhandahålla information, utbildning och service för lokala byggare och hemmabyggare.
 • I samverkan med våra leverantörer utforma krav för att få fram tydlig miljöinformation samt uppnå miljöförbättringar avseende varor, förpackningar och transporter.
 • Samverka med våra professionella kunder för att uppnå bästa möjliga material- och transportplanering både ekonomiskt och miljömässigt.
 • Aktivt verka för att minska energi- och materialförbrukning samt transporter vid våra anläggningar.
 • Bidra till effektivare kretslopp av varor genom fortsatt källsortering för både oss själva och för våra kunder.

Geir Thomas Fossum VD/CEO Beijer Byggmaterial AB
Träpolicy

Beijer Byggmaterial AB har förbundit sig till ansvarsfulla inköp av skogsprodukter, från skogar som säkerställs som väl förvaltade. Detta åtagande kommer att genomföras genom en stegvis strategi som kommer att utnyttja den bästa tillgängliga tekniken och information.

Beijer Byggmaterial avser att köpa trävaror från:

- Skogar eller leverantörer av trävaror som följer all tillämplig lagstiftning (i ursprungslandet) gällande handel med skogsprodukter och handel från skyddade områden, parker eller liknande områden

- Skogsområden eller regioner som inte omfattas av begränsningar under FN: s resolutioner inklusive nummer 2001/1343.

För att säkerställa att dessa mål uppnås skall Beijer Byggmaterial sträva efter att:

 • Samarbeta med våra leverantörer av skogsprodukter för alla inköp av varor för återförsäljning
 • Söka information om källan till alla skogsprodukter
 • Utvärdera denna information mot vår policy
 • Som en del i vårt normala samarbete försöka få våra leverantörer att bättre följa vår policy
 • Arbeta med och uppmuntra leverantörer och skogsägare att engagera sig i en transparant stegvis process vars syfte är att inom en fast tidsperiod nå trovärdig certifiering
 • Fortsätta att bedöma och utvärdera relevant ”best practice”
 • Granska och rapportera framsteg.

Beijer Byggmaterial AB skall deklarera att man varken direkt eller indirekt är involverade i följande aktiviteter:

 • Olaglig skogsavverkning och handel med olagligt avverkat virke eller skogsprodukter
 • Överträdelse av traditionella och mänskliga rättigheter i skogsbruk
 • Destruktion av höga naturvärden i skogsbruk
 • Betydande omvandling av skog till plantager eller icke-skogsbruk
 • Införande av genetiskt modifierade organismer i skogsbruk
 • Brott mot någon av ILO: s kärnkonventioner, enligt definitionen i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, 1998

Beijer Byggmaterial AB kommer att följa alla lokala, delstatliga, nationella lagar, relevanta FN-resolutioner och internationella konventioner, inklusive men ej begränsat till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av flora och fauna (CITES). Beijer Byggmaterial AB kommer inte medvetet engagera sig i, vara i maskopi med eller köpa virke från olaglig avverkningen.

Vi kommer att arbeta med våra leverantörer för att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla skogsprodukter kommer från skogar där det är fullt laglig och kontrollerbar äganderätt till marken. Dessa åtgärder inkluderar också att säkerställa att den som avverkar skogen har alla relevanta och nu gällande tillstånd och godkännanden för att säkerställa att alla produkter hämtas med fullt godkännande av de som innehar rättigheterna till marken eller skogsresurserna.

Geir Thomas Fossum VD/CEO Beijer Byggmaterial AB