Du har inga varor i din kundvagn

Mål och Siffror

Mål och Siffror |

Inom Beijer har vi höga ambitioner för vårt hållbarhetsarbete. Vi vill både hjälpa våra kunder att bli mer hållbara, samtidigt som vi själva sätter standarden högt. Därför är vi anslutna till Global Compact och jobbar enligt Science Based Targets. Vi vill leva upp till Parisavtalet och nå Net Zero senast år 2050. 

Vi presenterar arbetet vi gör inom Beijer i vår hållbarhetspresentation ’Beijer – På Rätt Väg’ och arbetet inom hela vår koncern STARK Group i deras hållbarhetsrapport. I Beijers hållbarhetspresentation kan du läs mer utförligt om arbetet vi gjort under det gångna året med fördjupningar i utvalda delar av verksamheten. I STARK Groups hållbarhetsrapport kan du läsa om detsamma utifrån hela STARK Groups perspektiv, gå djupare in i siffrorna och granska vår relation till Agenda 2030:s mål för hållbar utveckling (The Sustainable Development Goals)

Hållbarhetsrapport

Målen vi presenterar gäller från vårt verksamhetsår 2020 till och med 2024. Verksamhetsåren är brutna och sträcker sig från 1 aug – 31 juli. Baseline för våra mål är således 2020 vilket fungerar som referenspunkt för målen vi ska uppnå. För varje år kommer vi att uppdatera siffrorna och visa dem i relation till baseline och tidigare år. Våra siffror kontrolleras av externa revisorer. 

Sedan 2021 har Beijer Byggmaterial förvärvat ett antal bolag vilket har resulterat i fler anläggningar i Beijerfamiljen, men också fler dotterbolag. Totalt handlar det om 31 nyförvärvade anläggningar. För dessa har vi inkluderat data för ett helt år även om vårat ägandeskap har varit kortare än så. I och med det har vi även uppdaterat data tillbaka till basåret 2020. Utöver detta innehåller siffrorna för 2022 100% av vårt dotterbolag Vivaldis data. Historisk data är även uppdaterad för att vara jämförbar. Förändringen är gjord då vi, trots att vi inte har fullt ägandeskap, anser att vi har operativ kontroll hos verksamheten. Även hur vi bedömer om en produkt ska räknas som miljöbedömd eller inte har justerats för att ge en mer ärlig bild. Mer om det under rubriken ’Produkt’. All data nedan innehåller de uppdaterade siffrorna. Läs gärna mer om våra uppdaterade siffror och de rapporteringsprinciper vi följer i Stark Groups hållbarhetsrapport.

Vi vill vara transparenta med vårt hållbarhetsarbete och uppmanar till frågor om våra mål, siffror och beräkningar. Om du har frågor eller funderingar uppmanar vi dig att kontakta oss på miljo@beijerbygg.se

CO2e-utsläpp


CO2e-utsläpp inom
scope 1 och 2
Vårt mål:

16,8%

minskning av CO2e -utsläpp

CO2e -utsläpp från
fastigheter och utrustning
Vårt mål:

16,8%

minskning av CO2e -utsläpp

CO2e -utsläpp från
transporter
Vårt mål:

16,8%

minskning av CO2e -utsläpp

Inom Beijer har vi satt mål för minskning av CO2e-minskning inom Science Based Targets. Det innebär att vi behöver sänka våra utsläpp med minst 4,2% per år, eller 16,8% till och med slutet av vår målperiod FY24. Vi har delat upp målet i tre mätbara områden.

  1. Total CO2e-minskning inom scope 1 och 2. Detta mäter vi i absoluta tal.
  2. CO2e-minskning från transporter inom scope 1, 2, samt delar av scope 3 . Detta mäter vi i relation till omsättning.
  3. CO2e-minskning från fastigheter och utrustning inom scope 1 och 2. Detta mäter vi i relation till omsättning.

Minskning av CO2e med -22,9% inom scope 1 och 2

Graf ökning CO2e

Utsläpp av ton CO2e FY20 - FY23. Siffrorna är i absoluta tal för scope 1 och 2.

Minskning av CO2e med -63,5% för transporter

Graf Minskning av CO2e med för transporter

Utsläpp av ton CO2e per miljoner euro omsättning FY20 - FY23. I området transporter räknar vi CO2e-utsläpp från ägda, leasade och outsourcade godstransporter och personbilar, samt tåg och flyg för tjänsteresor. 

Minskning av CO2e med -48,6% för fastigheter och utrustning

Minskning av CO2e

Utsläpp av ton CO2e per miljoner euro omsättning FY20 - FY23. I området fastigheter och utrustning räknar vi CO2e-påverkan från el och fjärrvärme samt pellets, olja, diesel, naturgas och köldmedia.  

Avfall


Minska avfallsmängder
Vårt mål:

20%

avfallsminskning

Öka sorteringsgraden
Vårt mål:

80%

sorteringsgrad

Vi har satt som mål att minska våra mängder avfall med 20%, vilket vi nu uppnått. Avfall och återbruk är en inriktning som vi sedan en tid tillbaka lägger starkt fokus på. Redan nu driver vi pilotprojekt inom återbruk med syfte att kunna sälja material som annars slängts. Det skapar också möjligheter för att produkter ska kunna användas mer än en gång. Genom detta vill vi ändra synen på avfall och se det mer som en resurs i en del av en cirkulär ekonomi. Vi jobbar också mer med individuell coaching på anläggningar som producerar mycket avfall, och utökar vår avfallshandbok med en digital utbildning. Vi hoppas på att bland annat dessa åtgärder ska leda oss i rätt riktning och minska våra avfallsmängder och öka vår sorteringsgrad. 

Minskning av avfall med 36,3%

graf minskning av avfall med 36,3%

Ton avfall i relation till miljoner euro omsättning för FY20 - FY23.  

Ökning av sorteringsgrad till 64%

graf Ökning av sorteringsgrad till 64%

Ton avfall i sorterade fraktioner i relation till miljoner euro omsättning för FY20 - FY23. Resterande avfall omfattar fraktioner som går till deponi eller eftersortering, samt brännbart och farligt avfall.

Kundrådgivning


Erbjuda hållbarhetsutbildning
för vår personal
Vårt mål:

3%

av våra anställda ska vara
utbildade hållbarhetsspecialister

Erbjuda hållbarhetsutbildning
för våra kunder
Vårt mål:

10%

av våra anläggningar erbjuder
hållbarhetsevent årligen

För att vi ska kunna bygga dom som bygger måste vi sitta på kunskap och sprida den vidare. Genom att utbilda oss inom organisationen för vi den kunskapen vidare till våra kunder. Alla har något att vinna på att så många som möjligt intresserar sig för hållbarhet och gör aktiva val.

Vårt första mål inom kundrådgivning är att utbilda specialister inom hållbart byggande i organisationen, till något som vi kallar hållbarhetsambassadörer. Det arbetet är påbörjat och kommer att fortlöpa åtminstone tills vi når målet på 3% av Beijers totala personalstyrka. Vi utbildar så klart inte bara specialister utan har även funktionsbaserade utbildningar inom miljö och hållbarhet som alla på Beijer ska gå. Dessa är baserade på vilken roll som man har på Beijer så alla ska få en så relevant utbildning som möjligt. Med digitala utbildningar, hållbarhetsambassadörer och ett dedikerat hållbarhetsteam finns det alltid någon att rådfråga om hållbarhetsfrågor. 

Andel utbildade hållbarhetsspecialister är 1,6% av Beijers personal

graf Andel utbildade hållbarhetsspecialister

Andel utbildade hållbarhetsspeciallister (hållbarhetsambassadörer/specialister) mot målet på 3% (68 personer) av den totala personalstyrkan. 

Produkt


Klimatdata på vårt relevanta sortiment
Vårt mål:

50%

Andel av vårt relevanta sortiment som är miljöbedömt*
Vårt mål:

80%

Andel lagerlagt sortiment av trävaror som säljs certifierat*
Vårt mål:

40%

* Gäller till FY27

Data blir en allt viktigare resurs när det kommer till miljöarbete. Både för att kunna använda externt, men också för internt bruk. Under året har vårt interna projekt Artikelresan avslutats. Detta projekt i kombination med övrigt digital utveckling som vi har gjort, möjliggör att vi nu kan sätta fler och tydligare mål gällande vår produktdata vilket har resulterat i nya mål för i år.

Ett av de nya målen för i år är klimatdata på vårt relevanta sortiment. Detta har nu blivit möjligt att mäta genom den digitala utvecklingen som har gjorts och vi ser fram emot att tillsammans med våra leverantörer arbeta mot detta mål.  

Vi vill kunna erbjuda produkter som håller god kvalitet och är bra för miljön. För att kunna erbjuda bra produkter bedömer vi stora delar av vårt sortiment i miljöbedömningssystem med möjlighet att sortera därefter i vår E-handel. Det ger våra kunder möjlighet att göra medvetna val. 

En stor del av arbetet med att erbjuda miljömärkta och/eller miljöbedömda artiklar handlar om att arbeta med artikeldata och digitalisering. För att informationen ska flöda mellan producenter, återförsäljare, bedömningsinstanser och kunder behöver alla ha synkade system som kan hantera data mellan varandra. Det kräver också att alla parter delar så fullständig information med varandra i alla led. Detta fungerar inte alltid vilket gör att informationen vi visar inte är fullständig. I realiteten är utbudet större, men kan kräva manuellt mycket arbete för att få fram. 

Andel klimatdata på relevant sortiment 12%

graf Andel miljöbedömda artiklar

Andel lagerlagda artiklar där vi har klimatdata per 31 juli 2023.

Andel miljöbedömda artiklar på relevant sortiment 25,8%

graf Andel miljöbedömda artiklar

Miljöbedömda artiklar lagerlagda på Beijer 31 juli 2023.

Andel lagerlagt sortiment av trävaror som säljs certifierat 16%

graf Andel miljöbedömda artiklar

Andel försäljning av certifierat virke per 31 juli 2023.

Hälsa & Säkerhet


Minska skadenivån
Vårt mål:

4

per 1 000 000 arbetade timmar

Minska andelen förlorade arbetsdagar
Vårt mål:

35

per 1 000 000 arbetade timmar

Inom Beijer vill vi självfallet minimera skador för vår personal. Arbetet med att förbättra vårt hälso- och säkerhetsarbete pågår hela tiden. Läs gärna mer om vårt arbete på den dedikerade sidan för hälsa och säkerhet. 

Hälsa & säkerhet

Injury Rate och Lost Workday Rate

Diagramet visar Injury Rate och Lost Workday Rate (relaterat till arbetsskador) per 1 000 000 arbetade timmar. 

Personalengagemang


Högt personalengagemang
i vår nöjdhet- och
motivationsenkät
Vårt mål:

76 p

Högt
personalengagemang
i vår lojalitetsenkät
Vårt mål:

82 p

Hög
deltagandenivå
i vår personalenkät
Vårt mål:

85%

Nöjda medarbetare ger bättre resultat! Genom en årlig medarbetarundersökning och löpande utvecklingsarbete jobbar vi hela tiden för att öka vårt personalengagemang.

Den årliga medarbetarundersökningen, TellUs, ger oss en bild av hur våra anställda mår och deras behov. Genom att följa resultatet av dessa undersökningar kan vi se hur arbetsklimatet utvecklas och göra förbättringar utifrån de anställdas behov. 

Motivation, lojalitet och enkätdeltagande

Siffror för kalenderåren 2020 - 2023. Enkäten som besvaras årligen hänvisar till medarbetarnas upplevelser under föregående år. Arbetsglädje och lojalitet mäts i poäng av 100 möjliga. Enkätsdeltagande mäts i procent av Beijers totala personalstyrka.

Jämställdhet


Andel kvinnor totalt
i verksamheten
Vårt mål:

25%

Andel kvinnor
i chefsroller
Vårt mål:

20%

Andel kvinnor i
verkställande kommittéer
Vårt mål:

30%

Vi vill skapa ett klimat där alla känner sig välkomna och har samma möjligheter. På Beijer tycker vi att alla är lika mycket värda och det ska synas i vår verksamhet. 

Andel kvinnor och män i olika roller på Beijer

Andel kvinnor respektive män i den totala arbetsstyrkan, chefsroller och styrelse (ledningsgrupp).