Du har inga varor i din kundvagn

Bra att veta om impregnerat trä

Bra att veta om impregnerat trä |
Allt och lite till du behöver veta om impat virke

Träskyddsmedel

Vattenlösliga medel (saltimpregneringsmedel) består av kopparföreningar, ofta i kombination med amin och organisk fungicid, alternativt krom och eventuellt arsenik. De vattenlösliga medlen, som används till huvuddelen av allt impregnerat trä, fixeras starkt till träet. Det ger träet den karakteristiska gröna färgen. Oljelösliga medel består av ett eller flera aktiva ämnen som lösts i lacknafta. Medlen används uteslutande för impregnering av snickerier.

Kreosotolja framställs ur stenkol och används i Sverige huvudsaklingen för impregnering av stolpar, järnvägssliprar och virke till marina anläggningar.

Egenskaper

Vid impregnering ökas träets motståndskraft mot träförstörande organismer. Beroende på vilket träskyddsmedel som använts kan också träets tekniska och andra egenskaper förändras något. Virke som impregnerats med vattenlösliga träskyddsmedel, "det gröna virket", har praktiskt taget samma egenskaper vad gäller fuktrörelser och sprickbildning som obehandlat virke. Vattenbaserad impregnering ger upphov till viss fiberresning och temporär dimensionsförändring hos det impregnerade träet. Oljebaserad impregnering samt kreosotimpregnering orsakar varken dimensionsförändringar eller fiberresning hos det impregnerade träet.

Ytbehandling och underhåll

Virke impregnerat med vattenlösliga träskyddsmedel kan ytbehandlas (målas, laseras och så vidare) på samma sätt som oimpregnerat trä. Det behöver dock normalt inte underhållas, om inte särskilda estetiska hänsyn föreligger.

Trädgårdsmöbler, lekredskap, altangolv och liknande konstruktioner kan vid behov behandlas med träolja för att reducera fuktrörelser och sprickbildning. Är virket missfärgat, av till exempel smuts och sot eller angripet av missfärgande mögel-, blånadssvampar eller alger, bör det först tvättas med trärengöringsmedel.

För trä som impregnerats med oljelösliga medel rekommenderas alltid en UV-skyddande ytbehandling som skyddar impregneringsmedlet i träet mot nedbrytning och urlakning. Färgen på målat eller laserat impregnerat trä kräver ungefär samma underhåll som färg på motsvarande vanligt trä.

Fästdon och beslag

Det är väsentligt att fästdon och andra detaljer av metall som står i kontakt med det impregnerade träet har sådan korrosionshärdighet att varaktigheten blir lika lång som för det impregnerade träet. Med tanke på att impregnerat trä används i fuktutsatta konstruktioner rekommenderas rostfritt stål, varmförzinkat stål eller material med likvärdig korrosionshärdighet.

Undvik bearbetning

För att uppnå maximal varaktighet hos virket ska man undvika bearbetning och klyvning av grövre virkesdimensioner. Man riskerar annars att blottlägga kärnveden som, trots viss naturlig beständighet mot träförstörande organismer, inte har samma skydd som den impregnerade splintveden. För konstruktioner i mark eller vatten bör man tänka på att alltid vända obearbetade ytor nedåt och bearbetade uppåt. Det obearbetade ändträet har nämligen det bästa skyddet. Där det är oundvikligt med kapning och viss bearbetning, bör man efterbehandla dessa ytor med ett träskyddsmedel, behörighetsklass 3, avsett för ytbehandling.

Spill

Avfall och spill hanteras enligt anvisningar från kommunens miljökontor. Avfallet får endast förbrännas i anläggningar som är godkända för ändamålet.

Vid val av träskyddsklass

För att kunna välja rätt träskyddsklass för virket måste man beakta:
• konstruktionens användning och utformning och därmed förknippad risk för angrepp av träförstörande organismer, till exempel rötsvampar och insekter
• önskad livslängd
• de ekonomiska och personsäkerhetsmässiga följderna av ett eventuellt angrepp av träförstörande organismer.

Utan lång livslängd på träkonstruktionen är det svårt att uppfylla kravet på minsta miljöpåverkan. Tänk därför på att inte bygga för nuet utan för framtiden.

Träskyddsklasser

Klassning enligt Svensk standard SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr 1:1998 beskriver fyra klasser impregnerat trä av furu.

Träskyddsklass NTR/M är främst avsedd för konstruktioner i havsvatten på västkusten, men kan även användas i mark eller vatten, där särskilt stora krav ställs på beständighet och hållfasthet, till exempel för grundpålar.

Träskyddsklass NTR/A är avsedd för virke i permanent kontakt med mark eller sötvatten, samt i konstruktioner, även ovan mark, där personsäkerheten kräver att de inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera och byta ut.

Träskyddsklass NTR/AB är avsedd för virke som är utsatt för väder och vind eller kondens, men som inte är i kontakt med mark eller vatten och där utbyte av skadade delar eller personsäkerheten inte är av avgörande betydelse.

Träskyddsklass NTR/B är avsedd för utvändiga snickerier som fönster och dörrar.

Träskyddsmedel som innehåller kromföreningar får i praktiken endast användas för träskyddsklasserna NTR/M och NTR/A, det vill säga virke som kräver ett särskilt gott skydd mot träförstörande organismer. Virke impregnerat med kreosotolja ska inte användas i bostadshus och bör inte användas i trädgårdsbygge.

Företag som producerar impregnerat trä enligt NTR-standard står under kontroll av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. NTR-virket märks paketvis med ovanstående kvalitetsmärken. För sågat och hyvlat NTR-virke gäller även styckvis märkning med antingen NTR-märken eller motsvarande färgmärkning. Blå färgkod för NTR/M, vit färgkod för NTR/A, gul färgkod för NTR/AB och röd färgkod för NTR/B.