Du har inga varor i din kundvagn

Bygga ett jakttorn

Bygga ett jakttorn |

1. Planering

Jakttornets placering på jaktmarken är en viktig förutsättning för att få ett lyckat resultat. Försök att placera ditt jakttorn nära en skogsridå. Då blir det oftast lättare att smyga dit osedd samtidigt som du får mycket kamouflage när du sitter i tornet.

En annan strategi kan vara att flytta in jakttornet en bit in i skogen i stället för att ha det vid åkerkanten. Detta är lämpligt då man jagar kron- eller dovhjort då dessa vilt ofta har bråttom över större öppningar men tar det lugnare i skogskanten.

Ett annat bra tips vid tornplacering är att inte ställa jakttornet precis på en viltväxel utan på ett lagom avstånd vid sidan om.

Jakttorn som placeras ut på jaktmarken ska inte fästas med spik eller skruv i träden. Det ger risk för skador och kan leda till stora kostnader för den trämekaniska industrin genom att såg- och hyvlingsutrustning förstörs.

Under jakt tjänar jakttornet många syften:

  • jägaren kan se över lågväxande träd och buskar, vilket skapar ett renare skottfält
  • beroende på vinden minskar människovittringen då den sprids till högre luftlager
  • räcket till jakttornet ger ett stadigt skjutstöd som underlättar ett säkert skott
  • viltet har inte samma uppmärksamhet på vad som finns några meter upp
  • skjutvinkeln mot marken ökar möjligheten till ett bra kulfång
  • jaktledaren och kamraterna vet exakt var skytten befinner sig på jaktmarken.

Jakttorn utsätts ibland för sabotage. Ett tips, om jakttornet ska stå utmed en väg, är att montera en fågelholk på det. Det minskar risken att utomstående välter tornet.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

2. Bygglov och anmälan

För att bygga ett jakttorn behövs inte bygglov eller anmälan. I jakträttsavtalet med markägaren bör man tänka på att ta med rätten att bygga jakttorn och placera ut på marken. Ett jaktarrende omfattar endast rätten till jakt. När det gäller hur nära gränsen till annans jaktområde man får sätta upp jakttorn så finns det i lag ingen given gräns.

3. Uppmärkning av jakttorn

Märk upp jakttornen med varningsskyltar som talar om att tornet beträds på egen risk.

Genom att sätta upp varningsskylten fritas dock inte jakttornsinnehavaren från ansvar. Vill man vara på den säkra sidan kan det vara bra att kunna ta bort stegen till jakttornet så att obehöriga inte tar sig upp i tornet.

Sätt gärna ett nummer på jakttornet för att förenkla för nya jägare som kommer på jakt och inte känner till jaktmarken.

4. Materialval

Den här typen av träkonstruktioner utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet.

Välj tryckimpregnerat trä träskyddsklass NTR/A till:

  • trä i kontakt med mark
  • trä i konstruktioner där personsäkerheten kräver att dessa inte försvagas (till skydd mot olycksfall)
  • trä som är svårtutbytbart efter inbyggnad i fuktig miljö.


Välj tryckimpregnerat trä träskyddsklass NTR/AB till:

  • oskyddat trä ovan mark.

Läs mer i byggbeskrivning Bra att veta om impregnerat trä.

Det är viktigt att dimensionerna är väl tilltagna och att sammanfogningarna görs starka. Alla fästdon och beslag av metall som spik, skruv, bult och beslag ska vara ordentligt rostskyddade  – använd rostfritt alternativ före varmförzinkat.

Läs mer i byggbeskrivning Skruv- och spikguide.

Ytbehandling med exempelvis transparent träskyddsolja skyddar träets yta och motverkar att små sprickor uppstår. Var särskilt noggrann med ytbehandling av ändträytor, som bör mättas med penetrerande grundolja.

Läs mer i byggbeskrivning Nymålning av utvändigt trä.

5. Jakttornet

Jakttornet som visas i denna beskrivning har storleken längd 1 300, bredd 1 300 och höjd 2 700, och rymmer två jägare. Jakttornet är relativt lätt. Det väger cirka 120 kg.

Till alla bärande delar av konstruktionen används konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14.

Lägg ut stolparna 1 45 x 95 på ett plant underlag och haka ur cirka 20 för stegpinnarna 2 45 x 95 som fälls in i stolparna. Haka ur upptill 45 i stolparna 1 för infällt ryggstöd 3 45 x 95.

Montera ihop sidorna, skruva ihop stolparna 1 med bärlinan 4 45 x 95 och räckesreglar 5 45 x 95, L = 1300 med fyra träskruvar 5,0 x 90 per fästpunkt. Se till att träskruvarna fästs diagonalt.
Mät sedan diagonalmåtten så att sidorna är liksidiga.

Därefter monteras tvärslår 6 45 x 95, L = 2 220 som fästs med fyra träskruvar per fästpunkt och slutligen nertill med spikningsplåtar 80 x 200 x 2,0 som skruvas med 3 + 3 st, ankarskruv 5,0 x 40/sida.

Res upp sidorna och montera golvreglarna 7 45 x 95 mellan bärlinorna 4. Fäst de yttre golvreglarna till stolparna 1 med fyra träskruvar 5,0 x 90 per fästpunkt och golvregeln skråskruvas på mitten med två träskruvar per fästpunkt. Skruva fast räckesregeln 5, L = 1 300 och infällt ryggstöd 3 på baksidan av jakttornet. Fäst med två stycken träskruvar 5,0 x 90 i varje fästpunkt. Skruva sedan fast tvärslår 8 45 x 95, L = 2 555 på baksidan.

På framsidan av jakttornet skruvas stolpen 1 för stegen till konstruktionen. Skruva stegpinnarna 2 till stolparna 1 med träskruv 5,0 x 90. Använd två skruvar per fästpunkt. Skruva de sista två räckesreglarna 5, L = 610 på framsidan med två träskruvar 5,0 x 90 per fästpunkt.

Jakttornets golv görs av tralläkt 9 28 x 95. Använd distansbitar med tjocklek 6 – 7 när tralläkten skruvas fast så blir springorna lika stora. Skruva med trallskruv 4,2 x 51 och fäst tralläkten med två skruvar per fästpunkt.

Montera ihop en bänk av sittreglar 10 45 x 95 och spikbrädor 11 28 x 95. Sittreglarna 10 skruvas fast underifrån med trallskruv 4,2 x 51 med cirka 6 – 7 mm mellanrum mellan sittreglarna. Lägg därefter upp sittbänken mellan räckesreglarna 5. Låt denna vara lös så kan den ställas upp då den inte används. Det förlänger livslängden eftersom avrinningen blir bättre.

När jakttornet är på plats i skogen är det bra att förankra det till marken så att det inte välter. Spetsa förankringsreglarna 12 45 x 95 och slå ner dessa i marken 45 bredvid där stolparna 1 ska vara. Förankra i stolparna med träskruv 5,0 x 90.

Tänk på att förborra eller använd självborrande skruv då man skruvar närmare ändträ än 150 annars finns det risk att reglarna och tralläkten spricker. Det är även en god idé att använda trälim för utomhusbruk vid alla fästpunkter då detta ökar hållbarheten.

Materialspecifikation jakttorn

Nedanstående förteckning innehåller förslag till virkesdimensioner och mängder enligt ritning.

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Material Dimension Längd Mängd
Stolpar, impregnerat
träskyddsklass NTR/A
45 x 95 2 700 5 st.
Infällda stegpinnar,
impregnerat träskyddsklass
NTR/AB
45 x 95 735 4 st.
Infällt ryggstöd, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
45 x 95 1 300 1 st.
Bärlina, impregnerat
träskyddsklass NTR/A
45 x 95 1 300 2 st.
Räckesreglar, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
Räckesreglar, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
45 x 95

45 x 95
610

1 300
2 st.

5 st.
Tvärslår, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
45 x 95 2 220 2 st.
Golvregel (mitten),
impregnerat träskyddsklass
NTR/A
Golvregel (yttre),
impregnerat träskyddsklass
NTR/A
45 x 95

45 x 95
1 210

1 300
1 st.

2 st.
Tvärslår, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
45 x 95 2 555 1 st.
Tralläkt, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
28 x 95 1 205 12 st.
Sittreglar, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
45 x 95 1 300 3 st.
Spikbrädor, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
28 x 95 300 2 st.
Förankringsreglar,
impregnerat träskyddsklass
NTR/A
45 x 95 900 5 st.
Spikningsplåt, vfz 80 x 200 x 2,0   4 st.
Ankarskruv, vfz 5,0 x 40   24 st.
Trallskruv, zink/nickel C4,
rostfri, vfz
4,2 x 51   96 st.
Träskruv, rostfri 5,0 x 90   138 st.
Utomhus trälim, Utomhus     1 st./1 liter
Observera Spill är inte medräknat.

Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.se

6. Stegtornet

Stegtornet som visas här nedan är i form av ett fristående lätt jakttorn med en sitthöjd på 2 827. Det väger cirka 60 kg och kan flyttas och resas av två personer.

Till alla bärande delar av konstruktionen används konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14.

Lägg ihop sidostyckena 1 45 x 95 parallellt på marken och gör urtag cirka 10 för stegpinnarna 2 34 x 70. Första urtaget görs 80 från underkanten av sidostyckena 1 och därefter med ett c-avstånd 365. Skruvlimma fast stegpinnarna 2 med träskruv 5,0 x 70. Använd två skruvar per fästpunkt. Såga till sidostyckena 1 i överkant för att passa in ryggstödet 3 28 x 95 som skruvas med två trallskruvar 4,2 x 51 i varje fästpunkt.

Fäst stödregel 4 45 x 45 till sidostyckena 1 med spikningsplåt 40 x 160 x 2,0, som skruvas med 3 + 3 st, ankarskruv 5,0 x 40. Montera räckesbrädan 5 28 x 95 i framkant mot stödreglarna 4 som skruvas med två trallskruvar 4,2 x 51 i varje fästpunkt. Därefter skruvas räckesbrädorna 5 på sidan på plats. För att stärka upp hörnorna monteras spikplåtsvinklarna 60 x 60 x 60 x 2,5 i varje hörn. Vinklarna fästes med träskruv 4,0 x 30, 3 + 3 st/skänkel. Under räckesbrädorna 5 byggs hyllbrädor 6 28 x 95, som fungerar som stöd för armbågarna. Lämna en springa på 5 för att inte vatten och smuts ska bli stående på hyllan. Skruva fast hyllbrädorna med trallskruv 4,2 x 51.

Montera sittregel 7 45 x 95 och golvregel 8 45 x 95. Placera reglarna 578 respektive 1 078 från räckesbrädornas 5 överkant till respektive sitt-/golvreglars överkant. Skruva fast dessa till sidostyckena 1 med träskruv 5,0 x 90. Fäst med fyra skruvar per fästpunkt.

Sittbrädorna 9 28 x 95 och tralläkten 10 28 x 95 fästes med trallskruv 4,2 x 51 till sittreglarna 7respektive golvreglarna 8 med två skruvar i varje fästpunkt. Låt de första och sista sittbrädorna/tralläkten 9 10 sticka ut cirka 10 utanför sittreglarna 7 respektive golvreglarna 8 och montera så det blir cirka 5 mellanrum mellan brädorna.

Borra Ø 8 hål för vagnsbultarna genom sidostyckena 1 och sittreglarna 7, 626 från ryggstödets överkant och 48 in från sidostyckets 1 underkant. Vänd stegtornet upp och ned på marken. Skruva fast metallbeslagen 400 x 30 x 6 med sexkantig träskruv 8 x 60 till bakstyckena 11 45 x 95. Sätt fast bakstyckena 11 i sidostyckena 1 med M8 x 120 vagnsbult med M8 vingmutter och M8 karosseribricka.

Vinkla ut bakstyckena 11 ut åt sidorna så att den undre delen når 1 351 från centrum på stegen. Placera ut kryssbrädorna 12 28 x 95 över bakstyckena 11, borra Ø 8 hål för vagnsbultarna, fyra M8 x 90 i bakstyckena 11 och M8 x 70 i kryssets mitt. För att kunna hänga upp ryggsäcken kan man placera en krok på vardera sidostycket 1.

Stegtornet är en lätt konstruktion och bör förankras i marken för att inte blåsa omkull. Slå därför ner impregnerat virke i marken och skruva fast stegtornet med några träskruvar.

Vid transport av stegtornet demonteras kryssbrädornas 12 båda nedre vagnsbultar och de två som fäster de bakre bakstyckena 11 till sidostyckena 1 i stegtornet. Benställningen kan plockas bort och fällas ihop så att hela stegtornet kan bäras av två personer eller lastas på bilens takräcke.

Tänk på att förborra eller använd självborrande skruv då man skruvar närmare ändträ än 150 annars finns det risk att reglarna och trallen spricker. Det är även en god idé att använda trälim för utomhusbruk vid alla fästpunkter då detta ökar hållbarheten.

Materialspecifikation stegtorn

Nedanstående förteckning innehåller förslag till virkesdimensioner och mängder enligt ritning.

Tips! Scrolla tabeller i sidled för att se all info.

Material Dimension Längd Mängd
Sidostycken, impregnerat
träskyddsklass NTR/A
45 x 95 3 873 2 st.
Stegpinnar, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
34 x 70 600 7 st.
Ryggstöd, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
28 x 95 800 1 st.
Stödreglar, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
45 x 45 1 194 2 st.
Räckesbräda, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
28 x 95 800 3 st.
Hyllbräda, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
28 x 95 800 2 st.
Sittreglar, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
45 x 95 285 2 st.
Golvreglar, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
45 x 95 180 2 st.
Sittbrädor, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
28 x 95 510 3 st.
Tralläkt, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
28 x 95 510 2 st.
Bakstycken, impregnerat
träskyddsklass NTR/A
45 x 95 3 225 2 st.
Kryssbrädor, impregnerat
träskyddsklass NTR/AB
28 x 95 3 160 2 st.
Spikningsplåt, vfz 40 x 160 x 2,0   2 st.
Spikplåtsvinkel, vfz 60 x 60 x 60 x 2,5   4 st.
Ankarskruv, vfz 5,0 x 40   12 st.
Trallskruv, zink/nickel C4,
Rostfri, vfz
4,2 x 51   44 st.
Träskruv, rostfri 4,0 x 30   24 st.
Träskruv, rostfri 5,0 x 70   28 st.
Träskruv, rostfri 5,0 x 90   24 st.
Sexkantig träskruv, vfz 8 x 60   8 st.
Metallbeslag, vfz 400 x 30 x 6   2 st.
Vagnsbult, förzinkad M8 x 70   1 st.
Vagnsbult, förzinkad M8 x 90   4 st.
Vagnsbult, förzinkad M8 x 120   2 st.
Karosseribricka, förzinkad M8   7 st.
Vingmutter, förzinkad M8   7 st.
Krok, inklusive skruvar,
förzinkad
    2 st.
Utomhus trälim, Utomhus     1 st./1 liter
Observera Spill är inte medräknat.

Komplett materialspecifikation finns på www.byggbeskrivningar.se