Du har inga varor i din kundvagn

Bygga en carport

Bygga en carport |

1. Planering

Planera din carport så att den ansluter till omgivande bebyggelse och tar till vara tomtens naturliga förutsättningar. Vid val av paneltyp och färgsättning måste hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Placera carporten så att ett bra uterum i solsektorn skapas, fritt från insyn och blåst. Komplettera gärna med en spaljé för klängväxter. Låt installera el för utomhusbelysning och ett motor-, kupévärmaruttag med timer.

Alla mått är i mm där inget annat anges. 

2. Dimensionering

En helt fristående carport med endast en långvägg och en gavelvägg kan bli ostadig om material och konstruktion är klent tilltagna. Om carporten byggs ihop med hus eller ett litet förråd blir den lite stadigare. För god stadga och varaktighet lönar det sig att inte snåla på dimensionerna. Oavsett om marktäckningen består av betongplattor, natursten eller singel ska markskiktet förberedas så att det är väldränerat och stadigt.

Vi har här räknat med en carport med tak av trapetsprofilerad plåt eller av underlagsspont med papptäckning. Taket har 10° lutning.

Konstruktionen är dimensionerad för snölaster inom snözon 2,0 enligt Europeisk konstruktionsstandard med gällande EKS. För norra Sverige, där snölasterna är tyngre, krävs takbalkar av konstruktionsvirke 45 x 220 i hållfasthetsklass C24.

3. Bygglov

För detta bygge krävs bygglov. Kontakta byggnadsnämnden och lämna in bygglovsansökan
i god tid. Läs mer i byggbeskrivning Bygglov och anmälan.

Bygglovsavdelningen/byggnadsnämnden kan hjälpa dig med frågor som rör ditt planerade bygge. Om carporten placeras närmare tomtgräns än 4,5 m fordras grannens yttrande och medgivande. Uppfarten mellan gata och carport ska vara 6,0 m lång. Tänk på snöskottningen när du planerar.

4. Plintar

Stolpfästena består av kraftiga plintar med c 1 600 – 1 800 som gjuts i betong. Vid gjutning bör man tänka på att gräva hålet till halva frostfria djupet, 800 – 1 200, eller fast underlag. All matjord ska tas bort, vilket även gäller carportens golv och uppfart. När hålet är färdigt gjuts en liten bottenplatta av betong. Tryck fast ett kraftigt armeringsjärn i mitten. När denna gjutning hårdnat placeras en rund gjutform av papp, Ø 200, i hålet och jorden fylls tillbaka runt om. Fyll därefter pappröret med betong och gjut fast plattjärnsbeslagen av varmförzinkat stål. Medan betongen härdar fixeras beslagen med en träbit.

5. Stomme

Till alla bärande delar av konstruktionen används konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C14, förutom takbalkarna 4 där konstruktionsvirke i lägst hållfasthetsklass C18 används. En stolpe är sammanspikad av tre bitar. 1 är mittbiten 45 x 95. Ytterbitarna 2 är 34 x 120. Stolpdelarna 1 och 2 spikas ihop med varmförzinkad 3,4 - 100 spik, jämnt fördelade och minst 10 stycken från varje sida. Upptill lämnas urtag där 3 hammarbandet 45 x 170 passas in och fästes med 3 stycken 3,4 - 100 spik. Stolparna skruvas sedan fast med Ø 8 genomgående skruv i de varmförzinkade, ingjutna förankringsjärnen. Takbalkarna 4 45 x 220 i lägst hållfasthetsklass C18 placeras på c 1 040 där de fixeras med skråspikning (c 1 040 = avstånd mellan takbalkarna mätt från centrum på den ena balken till centrum på den andra).

Takbalkarna A måste dessutom fästas med hålperforerat plåtband som viks runt varje takbalksände. Plåtbandet viks ner och spikas fast mot hammarbandets insida med sex ankarspikar 4,0 – 40. Som underlag för takpappen läggs underlagsspont 23 x 95 som spikas fast mot takbalkarna och täcks med asfaltimpregnerad takpapp. Pappen ska läggas så att högre liggande papp ligger omlott på lägre liggande papps ovansida för att förhindra vatteninträngning. Som underlag för den profilerade plåten används bärläkt 6 45 x 95 som skruvas fast med fransk skruv Ø 6 x 100 mot takbalkarna.

På undersidan av plåttak kan kondensfukt bildas vilket inte har så stor betydelse i en öppen carport. Detta kan motverkas om man väljer plåttak med kondensisolering på undersidan eller gör ett undertak av träfiberskiva. Om takvinkeln är liten bör man använda plåtskivor i hela längder. Takbalkarna och bärläkten sticker ut 250 – 300 och bildar en takfot runt huset. Plåttakskanten döljs på tre sidor med en smal vindskiva 22 x 95 – 120. Övergång mellan vindskiva och plåttak täcks in med en vindskiveplåt.

 

6. Väggpanel

 

Horisontella reglar 7 45 x 95 – 120 spikas mot stolparna. Snedstagen 8 45 x 95 – 120 passas in mellan reglarna enligt ritningen. De är viktiga för konstruktionens stabilitet och får inte utelämnas. Om man väljer lockpanel kan det vara lämpligt att använda fyra reglar. Det är lättast att grundmåla panelbrädorna innan de spikas upp. Läs mer i byggbeskrivning Nymålning av utvändigt trä.

Vid varje regel används en panelspik 2,8 - 55 i bottenbrädan och två panelspik 2,8 - 75 i lockbrädan (överbrädan). Lockbrädan ska överlappa bottenbrädan med minst 20 på båda de underliggande bottenbrädorna. Panelbrädorna bör sluta minst 300 ovan mark. Läs mer i byggbeskrivning Utvändiga träpaneler.