Du har inga varor i din kundvagn

Ny lag för minskad klimatpåverkan

Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader
- Vad innebär den för dig som bygger nytt?

1 januari 2022 infördes den nya lagen om att alla nybyggnationer som påbörjas efter detta datum kräver att en klimatdeklaration upprättas på varje bygge. Lagen gäller inte för nybyggnationer som ansökts om innan årsskiftet, utan för de som ansökts om från 1 januari och framåt.

I och med denna nya lag ändras även Plan- och Bygglagen(PBL) och för att få ett slutbesked från byggnadsnämnden krävs nu alltså även en bekräftelse från Boverket* att du lämnat in din klimatdeklaration.

Lag om klimatdeklaration

Vem har ansvaret? Det är byggherren som ska ansvara för klimatdeklarationen och ska även se till att den kommer in till den myndighet som regeringen bestämmer. En byggherre kan överlåta uppgiften om klimatdeklarationen till en entreprenör men ansvaret ligger fortfarande kvar hos byggherren.

Varför infördes denna lag? Vi har idag en hög kännedom kring vår klimatpåverkan genom olika situationer och att arbeta för en positiv påverkan på alla plan som är möjliga är av hög prioritet. Lagens syfte är att helt enkelt se till att all byggnation som sker från 2022 och framåt i tiden ska gynna klimatet och på det minsta möjliga sätt påverka klimatet negativt med utsläpp och upptag av växthusgaser i byggskedet.

Vad innebär den? För dig som är byggherre för en nybyggd fastighet eller fastighet som ska byggas, innebär detta alltså att du måste kunna redovisa klimatpåverkan från den fastigheten. Det innebär att en tidig planering i byggnadsfasen är bra för att kunna se till de bästa lösningarna för en process hur byggprocessens miljöpåverkan kan minskas. Det kan innebära att ta in experter för att optimera material och produkter och arbetssätt.

Gäller det alla byggnader? Det är vissa typer av byggnader som denna lag inte innefattar. Dels krävs det inte för industri- och/eller verkstäder, ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring och byggnader som annars vanligtvis inte kräver bygglov. Lär dig mer här.

Lag om klimatdeklaration

Vad ska en klimatdeklaration innehålla? Det är viktigt att veta vad som faktiskt bör redovisas i din klimatdeklaration.
Du måste se till att ha uppgifter om:

  • Byggnaden,
  • vilken fastighet byggnaden tillhör,
  • byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress,
  • klimatpåverkan.
Du måste även se till att ha uppgifter kring byggnadens klimatpåverkan / utsläpp:
  • råvaruförsörjning i produktskedet,
  • transport och tillverkning i produktskedet,
  • transport, bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet.
Du redovisar en klimatdeklaration per byggnad och är det ett byggprojekt med flera byggnader ska alla ha sin egen deklaration.
Det är viktigt att vara noggrann i sin redovisning till Boverket då uppgifter som inte stämmer kan orsaka att en sanktionsavgift kan tas ut från Tillsynsmyndigheten*.

Läs mer i Boverkets Handbok om Klimatdeklaration
* Boverket (2021). Om Boverket. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/ Hämtad 2022-09-06.
* Tillsynsmyndighet: En tillsynsmyndighet är en kontrollmyndighet med ansvar att se till att en underordnad myndighet lever upp till de krav som ställs inom en viss verksamhet eller ett visst verksamhetsområde.