Du har inga varor i din kundvagn

Energihushållningskrav – vad innebär det?

Energihushållningskrav – vad innebär det?


Energihushållningskrav – vad innebär det?

Ha koll på hur du berörs om du ska göra ombyggnation, nybyggnationer, renoveringar eller andra ändringar av din bostad. Energihushållningskrav är bra att ha med sig i minnet då det ibland kan vara krav för detta oavsett den förändring som ska göras.

Energihushållning betyder i stora drag att bostäder ska vara utformade på ett sätt så att det ska krävas så lite energiförsörjnings som möjligt, både för framtida kostnader och för miljön. Man hittar alla de krav och regler som finns gällande detta i Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9.(1)

Man har delat in kraven i tre olika områden: god energihushållning, begränsad elanvändning och tillräcklig värmeisolering. Vilket betyder att de en nybyggnation eller annan ändring av ett befintligt boende ska göras på ett sådant sätt där man använder el effektivt, det ska finnas isolering som håller värmen kvar i huset så ingen onödig energi försvinner, och på samma sätt håller värme ute under varma årstider. Man mäter även hur mycket en bostad faktiskt får använda genom primärenergital – som du kan läsa mer om här.
Dessa krav gäller alltid vi nybyggnationer.

Energihushållning vid renovering, tillbyggnad, eller ombyggnad

Du måste förhålla dig till samma krav som för nybyggnation, men de har inte alltid riktigt samma innebörd. Du ska med det sagt alltid se till att renovera så att energieffektivisering gynnas i form av till exempel effektiv energianvändningen och låga värmeförluster. Däremot ska du aldrig rucka på de äldre tekniska funktionerna i huset vilka kan bli förändrade om för stora ändringar görs och helt enkelt inte fungera som de ska. I vissa fall behöver du alltså inte följa nybyggnadskraven eftersom äldre hus som renoveras inte alltid har samma förutsättningar att klara dessa krav – man bör dock alltid rådfråga en byggnadsnämnd och inte göra några antaganden för att vara på den säkra sidan.

De krav som i vanliga fall uppstår vid både mindre och större förändringar av en bostad är att bostadens U-värde genom väggar, golv och tak bör förbättras i den mån det går.

Hos Boverket benämner de ”krav vid ändring” – så vad menas egentligen med ändring och hur ofta behöver man ha detta energihushållningskrav i åtanken?

Enligt Boverket räknas en förändring så fort det gör en skillnad på konstruktion, funktion, användningssätt, utseende, eller kulturhistoriska värde. En ändring i sig behöver alltså inte ha bygganmälan eller bygglov som krav utan kan ha ett energihållningskrav ändå. Många gånger misstas detta och man tror att om det inte är bygglovskrav eller krav på bygganmälan finns heller inget annat krav – men så är alltså inte fallet.

En ändring kan alltså tolkas vara allt som berör en bostads egenskaper och utseende. En fönsterrenovering betyder att den måste skapa ett bättre u-värde i färdigt arbete medan en omtapetsering ses som en så pass liten ändring så lättas den från kraven men kommer ändå med en del regler.

När en ändring av din bostad ska göras ska du ha koll på de krav som gäller, vilka enligt Boverket ska uppfylla: utformningskraven, de tekniska egenskapskraven, och varsamhetskravet. Utformningskrav och de tekniska egenskapskraven ska följas om men är inte riktigt lika hårt dragna som för nybyggnationer. Här får du ta hänsyn till: ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. Läs mer om det hos Boverket (2). I stora drag innebär det att man gör ändringar som passar för husets befintliga funktioner och inte gör ändringar som kan innebära stora förändringar på en eventuell historiskt/kulturell karaktär på huset.

Läs mer kring detta hos Boverket

(1) Boverket (2020). Boverkets byggregler, BBR. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2020/boverkets-byggregler-bbr/ Hämtad 2022-10-06.

(2) Boverket (2017). Krav vid ändring av byggnader. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/andring-av-byggnader/krav-vid-andring-av-byggnader/ Hämtad 2022-10-06.

Boverket (2020). Energihushållningskrav. https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/energihushallningskrav/ Hämtad 2022-10-06.Kolla in våra sidor Energieffektivisering och hur du kan energieffektivisera din bostad.